Gå tilbake til:
Du er her:

Introduksjonsprogrammet er et opplæringstilbud til nyankomne flyktninger som er bosatt i Bergen kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene (IMDi). Familiegjenforente til flyktninger kan også delta.

Målsettingen er at du skal bli økonomisk selvstendige gjennom utdanning og jobb.

Forutsetning for å delta er følgende:

 • du har behov for grunnleggende kvalifisering
 • du er i alderen 18 til 55 år
 • du har bodd i landet under 2 år

Mer utfyllende beskrivelse under Kriterier og vilkår

Hvordan komme inn i programmet?
Flyktninger som bosettes i Bergen kommune etter avtale med IMDi, får informasjon om introduksjonsprogram fra IMDi og vil få innkalling til inntakssamtale direkte fra Bergen kommune.

Personer som kommer ved familiegjenforening, personer som er for ung ved bosetting og fyller atten år før de har bodd 2 år i landet, og personer som av andre grunner kan ha rett eller plikt til program, må selv søke seg inn i programmet. Se nærmere beskrivelse i Introloven § 2. Bruk vedlagte skjema.

Hva er introduksjonsprogrammet?
Introduksjonsprogrammet består av norskopplæring, samfunnskunnskap samt ulike kurs og arbeidspraksis.

Programmet er helårlig og på fulltid og kan vare i inntil to år. Det lages en individuell plan for hver deltaker, med bakgrunn i den enkeltes opplæringsbehov.

Introduksjonsstønad
Som deltaker får du introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp. Personer under 25 år mottar 2/3 stønad.

Krav til deltakelse
Stønaden er betinget av aktiv deltakelse i programmet og ikke gyldig fravær fører til trekk i stønad, etter tilsvarende regler som for arbeidslivet.

Kontaktperson
Hver deltaker får en kontaktperson på Introduksjonssenteret for flyktninger. Kontaktpersonen har oppfølgingsansvar i hele programperioden.

Kriterier og vilkår

Ett av følgende kriterier gjelder for deltakelse i introduksjonsprogrammet:

 • Du er innvilget beskyttelse i Norge
 • Du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • Du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt her i mer enn fem år
 • Du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet

Familier med barn
For barna er barnehage og skole viktige integreringsarenaer.
Deltakere i introduksjonsprogram gis prioritet ved barnehageopptak. Skoletilbud til barna blir avtalt ved bosetting av familien.

Om søknadsprosessen

Saksbehandlingstid

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen. Hvis du ikke har mottatt tilbudet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at introduksjonsprogrammet kan starte.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

 • tildeling eller avslag på deltakelse
 • introduksjonsstønaden
 • vesentlige endringer i individuell plan
 • at programmet stanses
 • godkjennelse av permisjon
 • søknad om fritak.

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for introduksjonsprogrammet. Se spesielt introduksjonsloven § 2 om hvem som kan delta og § 3 Kommunens ansvar for introduksjonsprogram.

For særlige bestemmelser i Bergen kommune vises det til bystyresak 138/04: Bergen kommunes iverksetting av Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.

Lover

Retningslinjer

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Introduksjonssenteret for flyktninger

Vis i kart

Besøksadresse:
Bredalsmarken 17 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.
Ekspedisjonen er betjent fra 10:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.