Gå tilbake til:
Du er her:

Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn. Tilskuddet skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet. 

Søknadsfrist: 10. mars

Kriterier og vilkår

Organisasjoner som søker tilskudd må ha organisasjonsnummer, og må oppgi dette i søknaden før den behandles. Dette for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være juridisk person, og at virksomheten har opprettet bankkontonummer, som IMDi forutsetter at eventuelle tilskudd utbetales til. IMDi anbefaler at frivillige organisasjoner, foreninger mv. registrerer seg i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene (http://www.brreg.no).

På eget skjema må det leveres rapport med regnskap på tiltaket som er støttet. Dersom organisasjonen mottar over kr.100 000 i tilskudd til tiltak, så skal det også leveres en revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 805.

For støtte under kr. 100 000 kreves det regnskap og eventuelt bilagsoversikt. Vilkårene for tilskudd(-ene) legges til grunn for revisjonen.

Ved driftsstøtte og tiltaksstøtte som totalt beløper seg f.o.m. kr 100 000, kreves regnskap etter regnskapsloven og revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 700.

Om søknadsprosessen

Bergen kommune vil se tilskuddsordningen i sammenheng med andre tilskuddsordninger som forvaltes av kommunen og andre. Vi vil særlig prioritere virksomhet som stimulerer til økt interkulturell forståelse og samhandling på tvers av ulike grupper.