Gå tilbake til:
Du er her:

Voksenopplæring

Voksne kan ha rett til grunnskole. Retten til grunnskole vurderes individuelt, etter gjeldende retningslinjer. Retten omfatter til vanlig de fagene, deler av fagene, som den voksne trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole. Ved Bergen Voksenopplæring er fokuset på norsk, matematikk og engelsk. Voksne kan også ha rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område 

Dersom det tilpassede opplæringstilbudet ikke er tilstrekkelig for å nå opplæringsmålene, kan det være aktuelt å søke bistand hos PP-Tjenesten og la PP-tjenesten vurdere  behovet for spesialundervisning. 

 

Pris

Opplæringen er gratis for rettighetsbasert voksenopplæring. Ved andre opplæringstjenester, kjøp av kompetanse, kursgjennomføring m.m. blir det avtalt pris for tjenesten. Voksenopplæringen tilrettelegges for den enkelte.

Kriterier og vilkår

Du må:

  • Være over opplæringspliktig alder
  • Ikke ha rett til videregående skole, ungdomsretten
  • Trenge grunnskoleopplæring
  • Være hjemmehørende i Bergen kommune

Om søknadsprosessen

Henvendelse til Bergen Voksenopplæring

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen Voksenopplæring - skole og kompetansesenter

Vis i kart

Besøksadresse:
Sandbrogaten 5 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:30.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:30.