Gå tilbake til:
Du er her:

Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetselever med svært begrensede norskkunnskaper.

 • Særskilt norskopplæring er opplæring i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. 
 • Morsmålsopplæring er knyttet til grunnleggende lese- og skriveopplæring for småskoletrinnet.
 • Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på morsmålet og på norsk. Den tospråklige fagopplæringen kan legges til en annen skole enn den eleven går på. 

Kriterier og vilkår

 • Eleven må ha annet morsmål enn norsk og samisk
 • Eleven har ikke tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den ordinære undervisningen
 • Det må være egnet undervisningspersonale i kommunen (dette gjelder morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring)

Om søknadsprosessen

Hvis du ønsker særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring for dine barn, ta kontakt med din nærmeste skole eller den skolen dine barn går på. Skolen hjelper deg å søke og informerer deg om hvordan opplæringstilbudet er organisert.

Elever på 1. og 2. årstrinn skal få et tilrettelagt tilbud på nærskolen.  Elever på 3. - 10.  årstrinn kan velge å gå på nærskolen eller søke en innføringsklasse på en innføringsskole. Tilbud om innføringsklasse gjelder i inntil to år.

Bergen kommune har innføringsklasser ved tolv innføringsskoler:

 • Skoler med barnetrinn (1. - 7. årstrinn): Ytre-Arna, Møhlenpris, Ny-Krohnborg, Skjold, Slettebakken, Seljedalen og Nygårdslien
 • Skoler med ungdomstrinn (8. - 10. årstrinn): Hop, Lynghaug, Olsvik, Åstveit, Rothaugen

Nærskolen sender søknad om plass i innføringsklasse, til:
Fagavdeling barnehage og skole
v/BEFO
Postboks 7700
5020 Bergen

E-post: befo@bergen.kommune.no

 

Saksbehandling

Kommunen/fylkeskommunen skal kartlegge hvilke kunnskaper du har i norsk før det blir gjort et vedtak om særskilt språkopplæring. Slik kartlegging skal også skje underveis i opplæringen for å finne ut om du kan tilstrekkelig norsk til å følge den vanlige undervisningen.

Fagavdeling barnehage og skole tildeler plasser i innføringsklasser

Saksbehandlingstid

Fagavdeling barnehage og skole har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Hvis Fagavdeling barnehage og skole avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Skolen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal skolen som fattet vedtaket vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går klagen til Fylkesmannen som avgjør saken.

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se
friskolelova § 3-5
opplæringslova § 2-8 og § 3-12
forskrift til opplæringslova kapittel 5 

 • Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
 • Læreplan i morsmål for språklige minoriteter. 
 • St. Meld nr 17 (1996-97): Om innvandring og det flerkulturelle Norge.
 • St. Meld nr 25(1998-99) : Morsmålsopplæring i grunnskolen.
 • St. Meld nr 49(2003-04) : Mangfold gjennom inkludering og deltagelse - Ansvar og frihet.

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.