Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune legger til rette for at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne reise på ferie. Personer med medfødt funksjonsnedsettelse, og personer som har fått skade og store bistandsbehov før de har fylt 18 år, kan få tilskudd til feriereiser.  

Feriemidler skal benyttes til utgifter i forbindelse med ferie. Dette kan være utgifter til kost og losji, reise, inngangsbilletter eller lignende. Det er opp til den enkelte å vurdere reisemål, hvor lenge reisen skal vare og hvilket innhold feriereisen skal ha.

Beløpet du blir tildelt i støtte vil avhenge av hvor mange som søker om tilskudd. Størrelsen på tilskuddet avhenger også av reisens varighet og antall ledsagere personen har behov for:

 • Ved ferie med 1 - 3 overnattinger er det mulig å få tilskudd for inntil 3 ledsagere.
 • Ved ferie med minst 4 overnattinger er det mulig å få tilskudd for inntil 4 ledsagere.
 • Ved ferie med minst 6 overnattinger er det mulig å få tilskudd for inntil 5 ledsagere.

Feriemidler deles ut en gang i året. I 2018 er det avsatt totalt kr 900 000 til feriemidler. Beløpet den enkelte får er avhengig av hvor mange det er som søker og hvor mange ledsagere det er som skal være med på alle feriereisene.

Kriterier og vilkår

Samtlige av de følgende kriteriene må være oppfylt for å kunne bli tildelt feriemidler.  Feriemidler tildeles personer:

 • som har en medfødt funksjonsnedsettelse eller tidlig ervervet skade (før 18 år), som medfører at man har store og sammensatte behov for bistand store deler av døgnet. Personer med for eksempel utviklingshemming eller andre store og sammensatte funksjonsnedsettelser, er i målgruppen.
 • som ikke kan reise uten ledsager. En ledsager kan være familie, venner, medlemmer i organisasjoner, ansatte eller lignende. En egen rutine er utarbeidet for dem som har behov for kommunalt ansatt ledsager.
 • som ikke kan benytte seg av kommunens tilrettelagte ferietilbud for personer med utviklingshemming.
 • som har en dokumentert funksjonshemming. Dersom man ikke mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen må man vedlegge dokumentasjon fra lege.
  I legeerklæringen bør bistandsbehovet beskrives og hvor mange ledsagere det er behov for.
 • fra det kalenderår en person fyller 18 år. 
 • som er bosatt og folkeregistrert i Bergen kommune.

Alle som tildeles feriemidler plikter å rapportere hva midlene er brukt til.

Om søknadsprosessen

Dersom verge eller fullmektig søker på dine vegne, og det er første gang du søker om feriemidler må det legges ved skriftlig fullmakt eller bekreftelse av vergemål.


Søknadsskjema må sendes inn søknadsfristen til Byrådsavdeling for helse og omsorg som behandler søknaden. Skjema sendes til: Feriene, Postboks 7700, 5020 Bergen.


Personer med utviklingshemming som er usikre på om de kan reise på kommunens organiserte ferietilbud eller kan søke om feriemidler, kan ta kontakt med botjenesten om man bor i bofellesskap eller egen bolig. Personer som bor i foreldrehjem kan kontakte avdelingen Avlastningstjenester for utviklingshemmede.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2018 er 29. mai.

Saksbehandling

Svar på søknad kommer i slutten av juli. Ordningen er i år utvidet til flere målgrupper. Vi har fått flere søknader enn forventet, og saksbehandlingen tar dessverre derfor mer tid enn tidligere opplyst (medio juni 2018).

Lover og retningslinjer

Feriemidler er ikke en lovpålagt tjeneste.