Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune legger til rette for at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne reise på ferie. Personer med medfødt funksjonsnedsettelse, og personer som har fått skade og store bistandsbehov før de har fylt 18 år, kan få tilskudd til feriereiser.

Se vilkår for å kunne søke feriemidler under "kriterier og vilkår" lenger nede.

Søknadsfrist for 2019 er 20. mars 2019. Det er mulig å søke på ordningen fra og med kalenderåret man fyller 18 år. Feriemidler deles ut én gang i året.

Feriemidler skal benyttes til utgifter i forbindelse med ferie. Dette kan være utgifter til kost og losji, reise, inngangsbilletter eller lignende. Det er opp til den enkelte å vurdere reisemål, hvor lenge reisen skal vare og hvilket innhold feriereisen skal ha. 

Se informasjon om feriemidler og kommunal ledsager under relatert informasjon nederst. 

Beløpet du blir tildelt i støtte, vil avhenge av hvor mange som søker tilskudd. Størrelsen på tilskuddet avhenger også av reisens varighet og antall ledsagere personen har behov for:

  • Ved ferie med 1-3 overnattinger er det mulig å få tilskudd for inntil tre ledsagere.
  • Ved ferie med minst fire overnattinger er det mulig å få tilskudd for inntil fire ledsagere.
  • Ved ferie med minst seks overnattinger er det mulig å få tilskudd for inntil fem ledsagere.

Kriterier og vilkår

Samtlige av de følgende kriteriene må være oppfylt for å kunne bli tildelt feriemidler. Feriemidler tildeles personer:

  • som har en medfødt funksjonsnedsettelse eller tidlig ervervet skade (før 18 år), som medfører at man har store og sammensatte behov for bistand store deler av døgnet. Personer med for eksempel utviklingshemming eller andre store og sammensatte funksjonsnedsettelser, er i målgruppen.
  • som ikke kan reise uten ledsager. En ledsager kan være familie, venner, medlemmer i organisasjoner, ansatte eller lignende. En egen rutine er utarbeidet for dem som har behov for kommunalt ansatt ledsager.
  • som ikke kan benytte seg av kommunens tilrettelagte ferietilbud for personer med utviklingshemming.
  • som har en dokumentert funksjonshemming. Dersom man ikke mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen må man vedlegge dokumentasjon fra lege.I legeerklæringen bør bistandsbehovet beskrives og hvor mange ledsagere det er behov for.
  • fra det kalenderår en person fyller 18 år.
  • som er bosatt og folkeregistrert i Bergen kommune.

Alle som tildeles feriemidler plikter å rapportere hva midlene er brukt til.

Om søknadsprosessen

Dersom verge eller fullmektig søker på dine vegne, og det er første gang du søker om feriemidler må det legges ved skriftlig fullmakt eller bekreftelse av vergemål.

Søknadsskjema må sendes inn søknadsfristen til Byrådsavdeling for helse og omsorg, som behandler søknaden. Skjema sendes til:

Feriene, Postboks 7700, 5020 Bergen.

Personer med utviklingshemming som er usikre på om de kan reise på kommunens organiserte ferietilbud eller kan søke om feriemidler, kan ta kontakt med botjenesten om man bor i bofellesskap eller egen bolig. Personer som bor i foreldrehjem kan kontakte avdelingen Avlastningstjenester for utviklingshemmede.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2019 er 20.mars 2019.

Saksbehandling

Svar på søknad kommer i slutten av april 2019.

Lover og retningslinjer

Feriemidler er ikke en lovpålagt tjeneste.