Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådsavdeling for helse og omsorg tilrettelegger og organiserer ferietilbud for voksne utviklingshemmede bosatt i Bergen. Tilbudet er byomfattende og foregår i juli måned. 

Målgruppen er utviklingshemmede som kan reise uten at det er med fagkompetente ledsagere og våken nattevakt. Bergen kommune stiller med ledsagere.

Reisemålene, både i Norge og i utlandet, er steder som forventes å egne seg for deltagerne. Kommunen prøver å legge til rette for at alle kan få reise i en gruppe der den enkelte kan få best mulig utbytte av ferien, både sosialt og opplevelsesmessig. Dette ivaretas blant annet ved at venner og kjærester reiser sammen. I tillegg tas det hensyn til gruppens alderssammensetting. For å sikre et best mulig ferietilbud for flest mulig deltagere, kan imidlertid ikke alle få oppfylt sitt første ønske om reisemål.

Ferietilbudet gjelder voksne utviklingshemmede uavhengig av bydel og boform.

Pris

Deltakerne betaler en egenandel som dekker egen reise, aktiviteter, forpleining og opphold. Bergen kommunen dekker ledsagernes utgifter og honorarer.

Kriterier og vilkår

For å kunne delta må diagnosen utviklingshemmet være registrert i kommunenes helsesystem. I tillegg må den enkelte gi skriftlig samtykke til å motta informasjon om kommunens fritids- og ferietilbud for utviklingshemmede.

Deltakerne må kunne reise uten at det er med fagkompetente ledsagere eller våken nattevakt. Ingen får med kjent ledsager. Det forventes at det ikke er nødvendig at en ledsager må få opplæring for å kunne gjennomføre den bistand en deltager måtte trenge på ferien.

Ferietilbudet gjelder fra det kalenderår en fyller 18 år.

Etat for tjenester til utviklingshemmede vurderer årlig hvilke voksne det er som fyller kriteriene for å kunne delta. Ved spørsmål om dette, kontakt din botjeneste.

Voksne som kan dele leder med andre
I denne målgruppen er det flest kandidater. De kan derfor tilbys forskjellige reisemål. Beboere i bofellesskap må kunne dele leder med minst 3 andre for å kvalifisere til denne målgruppen.

Voksne som ikke kan dele leder med noen, eller bare med en annen deltager
Denne gruppen gjelder voksne som bor i foreldrehjem, i egen bolig eller i privat initiert etablerte bofellesskap. Gruppen har få kandidater. Inntil videre er det derfor bare praktisk å tilby dem ett reisemål.

Beboere i kommunale bofellesskap som kan dele leder med en eller to andre deltagere
Disse beboerne gis tilbud om eget reisemål. Voksne som bor i foreldrehjem og som bare kan dele leder med en annen deltager, kan også være aktuelle på dette reisemålet.

Aktuelle voksne utviklingshemmede får tilsendt informasjon/brosjyre om konkret ferietilbud i sin postkasse.

Om søknadsprosessen

Alle voksne utviklingshemmede som blir vurdert til å fylle kriteriene for deltagelse, får tilsendt informasjon om konkrete reisemål. Sammen med informasjonen følger det  med søknadsskjema eller påmeldingsskjema. Informasjon og søknadsskjema/påmeldingsskjema sendes til aktuelle personers hjemmeadresse i slutten av februar/begynnelse av mars.

Kun kommunens skjema for ferietilbud kan benyttes dersom en ønsker å delta på ett av tilbudene.

Søknadsfrist

Onsdag 6. mars 2019

Saksbehandlingstid

En får svar på sin søknad ca. to uker etter søknadsfristen.

Klagemulighet

Ferietilbudet i regi av Bergen kommune er ikke en lovbestemt rettighet. Beslutning om tildelt reisemål kan ikke påklages.

Lover og retningslinjer

Ferietilbudene i regi av Bergen kommune er ingen rettighet, men et ekstra gode Bergen kommune tilbyr de voksne utviklingshemmede. Bystyret kan årlig vurdere om kommunen skal gjennomføre tilbudene eller ikke i påfølgende år.