Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune gir støtte til det lokale, frivillige kultur- og organisasjonslivet. Du kan søke om støtte til drift, prosjekt og arrangementer, dette inkluderer:

 • kor, korps og orkester
 • kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge
 • kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming
 • lokal kulturaktivitet
 • vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg
 • Husleierefusjon i Grieghallen
 • Tilskudd til byomfattende ungdomsprosjekt og -festivaler
 • Tilskudd til internasjonal utveksling for ungdom

Se aktuelle ordninger under fanen skjema.

Kriterier og vilkår

Søknads- og støttekriteriene for de enkelte tilskuddsordningene står i søknadsskjemaene.
 
Alle organisasjoner, lag og grupper som søker tilskudd må være registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund og ha organisasjonsnummer. Enkeltpersoner som søker må bruke fødselsnummer. Organisasjoner som søker driftstilskudd, må legge ved regnskap og rapport for foregående år, i tillegg til budsjett for inneværende år. Når det søkes om støtte til prosjekt, ny aktivitet og kompetansehevende tiltak, må spesifisert budsjett legges ved.

Om søknadsprosessen

De fleste søknadsskjemaer for tilskudd i Bergen kommune er elektroniske. Søknaden må besvare alle spørsmål som stilles.

Trenger du hjelp til utfylling av søknaden, se kontaktinformasjon i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

20. mars

 • Administrasjonstilskudd
 • Aktivitetstilskudd
 • Prosjekttilskudd amatørkor, korps og orkester
 • Tilskudd til skolekor, -korps og -orkester /instrumentstøtte
 • Driftstilskudd til voksenkor, -korps og orkestre
 • Støtte til ikke-kommunale kulturbygg


Løpende

 • Tilskudd til lokal kulturaktivitet
 • Tilskudd til byomfattende ungdomsprosjekt og -festivaler
 • Tilskudd til internasjonal utveksling for ungdom

 Søknad om tilskudd til korttidsprosjekt og arrangement må være mottatt 4 uker før gjennomføringsdato.

1. mai og 1. november

 • Husleierefusjon Grieghallen

Klagemulighet

Ved avslag på søknaden er det en klagefrist på tre uker fra mottatt vedtak. Klagen må begrunnes skriftlig.