Gå tilbake til:
Du er her:
Nærmiljøpakke - Søknad om midler til ettermiddagsaktiviteter

Barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og andre frivillige organisasjoner kan søke om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved de kommunale grunnskolene i Bergen.

Kriterier og vilkår

Søknader om midler til ettermiddagsaktiviteter skal vurderes etter følgende kriterier

  • At aktivitetene finner sted i kommunale skoleanlegg
    • i områder med utfordringer med hensyn til levevilkår.
    • I områder hvor det er en høy andel minoritetsspråklige.
    • i områder med lav grad av organisert aktivitet og fritidstilbud.
  • Øvrige søknader vil deretter bli vurdert. 

Aktivitetene forutsetter tilstedeværelse av ansvarlige voksne som kan være tilretteleggere og bistå brukerne etter behov.

Skoler, FAU, frivillige og ungdom kan sende inn felles søknad og samarbeide der dette er naturlig, for eksempel om aktivitetstilbud rettet mot bestemte målgrupper i et geografisk område.

I behandlingen av Handlingsplan mot fattigdom i november 2016, vedtok Bergen bystyre en målsetting om at skole og barnehage skal være arenaer for inkludering, vekst og utvikling. Et virkemiddel for å oppnå dette er å vektlegge levekårskriteriet sterkere ved tildeling av midler til ettermiddagsaktiviteter (nærmiljøpakken). Dette vil gjelde ved tildeling av midler av nærmiljøpakke fra og med 2017.

Om søknadsprosessen

Søknader mottas kun gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål knyttet til ordningen kan saksbehandler for ordningen kontaktes per mail eller telefon.

Saksbehandler for ordningen: Helle Næss, tlf: 55567429, e-post: Helle.naess@bergen.kommune.no

Søkere vil automatisk motta bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for ordningen er 1.april.

Saksbehandling

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Saksbehandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling er at søker har lagt inn alle opplysninger/dokumentasjon i henhold til kriterier for ordningen. Videre vil det gis et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom denne ikke kan besvares innen 1 måned. 

Klagemulighet

Søker har rett til å klage på vedtak man ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er 3 uker etter at svar på søknad er mottatt. Klagen må begrunnes og sendes skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Nærmiljøpakke - Søknad om midler til ettermiddagsaktiviteter