Gå tilbake til:
Du er her:

Dirigenter og instruktører til kor, korps og orkester med mer

Kulturskolen gir subsidierte dirigent- og instruktørtjenester til frivillige lag og organisasjoner for barn og ungdom. Lag som mottar tjenester må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Laget må søke på elektronisk skjema innen 1. april. Medlemsliste og aktivitetsplan/årsplan eller tilsvarende må vedlegges søknad.

Ny fordelingsordning for skolekorps fra skoleåret 19/20:
Subsidiert dirigent- og instruktørressurs blir tildelt basert på medlemstall i det enkelte korps. Korpset søker timer ifølge vedlagt aktivitetsplan og medlemsliste med eventuelt ønske om dirigent. Der kulturskolen ikke har personell til disposisjon for dirigentoppdraget, gis en økonomisk kompensasjon tilsvarende kommunens andel. Dermed får alle skolekorps en tildeling enten i form av subsidiert dirigent fra kulturskolen eller tilskudd fra kulturskolen til å lønne korpsets dirigent/instruktør. De som mottar subsidiert dirigent kan få utvidet tid til kostpris.

Det skal fremgå i all markedsføring av lagets virksomhet at undervisningen er gitt eller støttet av Bergen kulturskole.

Les hva som står på hjemmesiden for lag og organisasjoner som vil søke om dirigenttjenester

Lenke til kulturskolens hjemmeside: http://www.bergen.kommune.no/kulturskolen

Pris

Lagene betaler en egenandel tilsvarende ca 50 % av kostnad. Faktura sendes pr semester.

Kriterier og vilkår

Alle lag må søke på elektronisk skjema innen 1. april. Søknad behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Lag som mottar tjenester må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Liste over aktive medlemmer i laget samt virksomhetsplan/årsplan eller tilsvarende må vedlegges søknad. I all markedsføring av lagets virksomhet, skal samarbeidet med Bergen kulturskole synliggjøres.

Samarbeidet reguleres av en avtale som inngås for ett skoleår omgangen. Vanlig kontraktsperiode er fra 01.08. til 31.07 neste kalenderår. Alle lag må søke hvert år. Oppsigelse: Gjøres skriftlig med 3 måneders varsel.

Om søknadsprosessen

Alle lag som har søkt, mottar brev om at søknaden er mottatt og registrert.
De som tildeles ressurser i hovedopptaket, mottar skriftlig melding om dette innen utgangen av mai.