Gå tilbake til:
Du er her:

Bestill arkivsak

 Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. 

Et dokument er ikke bare papirbasert informasjon, men i prinsippet all informasjon som er lagret.

Et dokument kan unntas fra offentlighet, men kommunen skal vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres helt eller delvis kjent (merinnsyn).

Partsinnsyn
Med få unntak får alle se opplysninger som gjelder en selv. Familiemedlemmer eller andre har kun rett til partsinnsyn dersom det forevises skriftlig fullmakt fra personen det gjelder.

Interne dokumenter
Du kan nektes innsyn i interne dokumenter, men som hovedregel skal du likevel få innsyn i:

  • Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ. 
  • Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon. 
  • Dokumenter til/fra enheter i administrasjonen som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder.

Pris

 Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men en del unntak finnes. Dette vil du få informasjon om i det enkelte innsynskrav.

Kriterier og vilkår

Krever du innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art.

Søknad om innsyn bør inneholde en presisering av hvilken hjemmel som påberopes for kravet.

Innsyn i dokumenter til og fra Bergen kommune de siste to månedene, bestiller du fra den offentlige journalen på nett. 

Innsyn i dokumenter eldre enn to måneder, rettes til den etat som har saksbehandlingen i saken og/eller som har skapt dokumentene. 

Innsyn i eldre avleverte arkiver som Bergen Byarkiv oppbevarer, bestilles på skjemaet ovenfor. 

Gjelder innsynskravet taushetsbelagte opplysninger fra pasientjournaler, barnevernstjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), sosialtjeneste eller lignende, skal søknaden om mulig rettes til den aktuelle instans.

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen byarkiv

Vis i kart

Besøksadresse:
Kalfarveien 82 - Vi holder åpent fra 09:00 til 15:00.
Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00.