Gå tilbake til:
Du er her:

I prinsippet kan alle arkiver ha betydning for rettslig eller historisk dokumentasjon i fremtiden. Reelt kan samfunnet av økonomiske grunner ikke ta vare på alt. Derfor skjer noe kassasjon (makulering) av arkiver. Men det er viktig å ha en faglig god vurdering av hva som skal bevares og hva som kan kasseres. 


PRIVATARKIVER

Privatarkiver er arkiver produsert av private personer, organisasjoner eller bedrifter. Eier av et privatarkiv har i utgangspunktet fri disposisjonsrett over sitt arkiv. Eier bestemmer selv hvilke deler av arkivet som skal bevares, og hva som eventuelt skal kasseres. Private som på vegne av det offentlige utfører tjenester og oppgaver, må ta kontakt med oppdragsgiver før kassasjon iverksettes.


OFFENTLIGE ARKIVER

Offentlige arkiver kan være kommunale, fylkeskommunale eller statlige, eller de kan være skapt av personer i deres rolle som offentlige tjenestemenn. Offentlig eide organisasjoner og bedrifter kan komme i en gråsone. For offentlige arkiver er spørsmålet om kassasjon regulert ved lov. Utgangspunktet er at det er straffbart etter arkivloven å kassere offentlige arkiver uten å ha en klar hjemmel til kassasjon. Bergen kommune har myndighet over Bergen kommunes arkiver. For andre forvaltningsnivåer og for kommuner utenfor Bergen henvises til Statsarkiv, Fylkesarkiv og Riksarkiv. I Bergen kommune er kassasjonsmyndigheten delegert til byarkivaren.


TJENESTETILBUD

Privatarkiv: 
Bergen Byarkiv v/ avdeling for privatarkiv og oppdragstjenester kan vurdere innholdet i et privatarkiv. De kan gi råd om hva som bør bevares og hva som er mindre bevaringsverdig, det vil si som kan vurderes kassert. I tilknytning til avlevering av arkivet til Bergen Byarkiv eller til vår samarbeidspartner stiftelsen Lokalhistorisk arkiv i Bergen, er tjenesten gratis. I andre tilfeller må eventuelle kostnader avtales med avdelingen.

Offentlige arkiv:
Bergen Byarkiv kan som kommunal arkivmyndighet gi råd og veiledning til avdelinger i Bergen kommune som ønsker hjelp til å vurdere kassasjon av arkivsaker. Dette er viktig for å unngå et mulig straffeansvar ved feil kassasjon. Tjenesten er gratis. 
Kassasjonsmyndigheten for Bergen kommune er delegert til byarkivaren, og er subdelegert til:
1. Avdelingsleder for avdeling for moderne arkiver når det gjelder generelt regelverk og spørsmål ved arkivenes dagligarkiver.
2. Avdelingsleder for avdeling for depot og katalog når det gjelder avgjørelse av spørsmål om kassasjon i tilknytning til et arbeid hvor andre deler av arkivene skal avleveres til depot ved byarkivet.
Byarkivaren og avdelingsleder for moderne arkiver og avdelingsleder for depot og katalog er de eneste tre personene som i Bergen kommune har myndighet til å vedta kassasjon.

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen byarkiv

Vis i kart

Besøksadresse:
Kalfarveien 82 - Vi holder åpent fra 09:00 til 15:00.
Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00.