Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskuddsordningen retter seg mot de konsoliderte museene, til større prosjekter fra frivillig sektor og felles prosjekter innen feltet. Bergen kommunes plan for arkiv, bibliotek og museum  (ABM-planen) danner grunnlag for prioritering av prosjekter.

ABM-planens visjon er at alle skal være aktive medeiere i byens arkiv, bibliotek og museer. Institusjonene skal være relevante, og ha høy kvalitet. Museene skal samle hele befolkningen med tilbud som reflekterer deres behov og identitet. Frivillige kulturminneorganisasjoner skal være viktige felles møtesteder, og bidra til en bred historiebevisthet. Bergen skal vektlegge den urbane kyst- og havnehistorien, inkludert Fjordabåtene.

Se også tilskuddsordningen Tilskudd til museer, historie og kystkultur - prof og amatør

Kriterier og vilkår

Søknaden må inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse
  • Forankring i overordnede vedtatte planer og strategier hos søker
  • Beskrivelse av målgruppe, og en plan for hvordan man skal nå disse
  • Egenpresentasjon som viser at søker har kompetanse til å gjennomføre prosjektet
  • Budsjett i balanse, og som er realistisk

Tiltak som underbygger ABM-planens målsettinger prioriteres. Prioriterte områder: fornying av formidling, nettbasert samarbeid og publikumsutvikling. Involvering, evne til å engasjere bredt og skape entusiasme, og fokus på sider av bergensk historie som er svakt dokumentert tidligere vil prioriteres.

Bergen kommune kan støtte inntil 1/3 av prosjektets totalkostnad. Evne til å utløse annen finansiering vektlegges. Det kan ikke søkes om midler til samme prosjekt fra flere tilskuddsordninger i Bergen kommune, og det kan heller ikke søkes om tilskudd til noe som allerede er omfattet av andre kommunale tilskuddsordninger.

Fullstendige kriterier og vilkår finner du i Tilskuddsportalen og i søknadsskjemaet (se under).

Om søknadsprosessen

For spørsmål om tilskuddsordningen, ta kontakt med Anita Solbakken anita.solbakken@bergen.kommune.no 

 

Søknadsfrist

1. april og 1. september.

Saksbehandling

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige så lenge det ikke er gjort særlige unntak. Tilskudd er betinget av at Bergen bystyre har bevilget midler til posten i det året det søkes om midler, og at det er udisponerte midler på behandlingstidspunktet. Alle søknader vil behandles i forhold til gjeldende politikk for Bergen kommune.

Saksbehandlingstid

Det må påregnes inntil tolv ukers behandlingstid, og noe mer i forbindelse med ferieavvikling.

Klagemulighet

Det er en klagefrist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen må begrunnes skriftlig.