Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskudd til frivillige og profesjonelle prosjekter om formidling av fortiden, bl.a. arrangementer, jubileer, trykksaker, nettprosjekter, utstillinger, og alle typer kystkultur og fartøyverntiltak.

Kriterier og vilkår

Bergen kommunes arkiv, bibliotek og museumsplan /ABM plan) er grunnlag for prioritering av tilskudd.

ABM planens visjon er:

 • «Alle bergensere skal være aktive medeiere i byens arkiv, bibliotek og museer. Institusjonene skal være relevante for et moderne samfunn, og i kvalitet være nordisk konkurransedyktige.»

  Blant sentrale del-visjoner er:

 • Museene skal samle hele befolkningen med tilbud som reflekterer deres behov og identitet.

 • Frivillige kulturminneorganisasjoner skal være viktige felles møtesteder for bergensere, og bidra til en bred historiebevisthet i Bergen.

 • Bergen skal vektlegge den urbane kyst- og havnehistorien, inkludert Fjordabåtene.

   

  Retningslinjer

  A. Alle søknader må inneholde:

  1. Prosjektbeskrivelse

  2. Beskrivelse av målgruppe (brukere/ publikum) og en plan for hvordan man skal nå disse.

  3. Egenpresentasjon av søker som viser at søker har kompetanse til å gjennomføre tiltaket.

  4. Budsjett for hele tiltaket, med både inntekter og utgifter i balanse, og som er realistisk.

   

  B. Tiltaket må:

  1. Styrke Bergen som en by bevisst sin egen historie, og de krefter som har utviklet byen.

  2. Styrke gjennomføringen av ABM plan for Bergen, med tilknytning til mål og resultatbeskrivelser.

   

  C. Vurderinger: Søknaden må oppfylle noen kriterier, søknader som oppfyller mange vil stå sterkere:

  1. Det vektlegges involvering, evne til å engasjere bredt og entusiasme.

  2. Det vektlegges formidling, publisering, deltagende aktivitet for brede grupper og prosjekter med

  levekårsprofil. Støtte gis kun unntaksvis til andre ledd i produksjonen enn formidling.

  3. Prosjekter som bidrar til å utvikle frivillige miljøer og organisasjoner.

  4. Det gis støtte til fartøyvern knyttet til fredete og verneverdige fartøy av høy historisk verdi.

  5. Det gis kun unntaksvis dekning for mer enn 30 % av de relevante kostnader ved tiltaket.

  6. Restaurering av bygg og anlegg faller utenfor tilskuddsordningen.

  7. Det gis kun støtte til åpne tilbud. Det gis ikke støtte til lukkede arrangementer, mat og drikke.

  8. Det gis kun unntaksvis støtte til aktivitet som har fått støtte fra andre kommunale kilder.

  9. Å styrke bergenske miljøer. Ikke-bergenske søkere kan få støtte til prosjekter i Bergen, eller som løfter særbergenske tema vesentlig frem utenfor.

  10. Sider av bergensk historie som er svakt dokumentert eller lite fremme.

   

  D. Hvis det ikke er avtalt på forhånd kan det ikke søkes om midler til samme tiltak fra flere tilskuddsordninger eller flere deler av Bergen kommune. Det kan ikke søkes om tilskudd til noe som allerede er omfattet av tilskudd fra Bergen kommune, typisk en organisasjon som mottar driftsstøtte kan ikke søke prosjekttilskudd for en aktivitet som er omfattet av driftsstøtten.

Se også tilskuddsordningen Tilskudd til museumsutviklingsprosjekter.

Om søknadsprosessen

For spørsmål om tilskuddsordningen, ta kontakt med Toril S. Mjelva Saatvedt Toril.Saatvedt@bergen.kommune.no

 

 

Søknadsfrist

1. april og 1. september.

Søknad sendes til

Søknaden må fylles ut elektronisk.

Saksbehandling

Søknaden behandles av Fagavdeling for kunst og kulturutvikling. Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. § 19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan også be om begrunnelse for vedtak.

Saksbehandlingstid

Det må påregnes inntil tolv ukers saksbehandlingstid, og noe mer i forbindelse med ferieavvikling.

Klagemulighet

Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefrist er i henhold til forvaltningslovens § 29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Dersom det bes om begrunnelse for vedtak, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgang finnes i kommunens svarbrev.