Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskuddsordningen retter seg mot de konsoliderte museene, til større prosjekter fra frivillig sektor og felles prosjekter innen feltet. Bergen kommunes plan for arkiv, bibliotek og museum  (ABM-planen) danner grunnlag for prioritering av prosjekter.

ABM-planens visjon er at alle skal være aktive medeiere i byens arkiv, bibliotek og museer. Institusjonene skal være relevante, og ha høy kvalitet. Museene skal samle hele befolkningen med tilbud som reflekterer deres behov og identitet. Frivillige kulturminneorganisasjoner skal være viktige felles møtesteder, og bidra til en bred historiebevisthet. Bergen skal vektlegge den urbane kyst- og havnehistorien, inkludert Fjordabåtene.

Kriterier og vilkår

Søknaden må inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse
  • Forankring i overordnede vedtatte planer og strategier hos søker vektlegges.
  • Beskrivelse av målgruppe, og en plan for hvordan man skal nå disse.
  • Egenpresentasjon som viser at søker har kompetanse til å gjennomføre prosjektet.
  • Budsjett i balanse, og som er realistisk.

Tiltak som underbygger ABM-planens målsettinger prioriteres. Prioriterte områder: fornying av formidling, nettbasert samarbeid og publikumsutvikling. Involvering, evne til å engasjere bredt og skape entusiasme, og fokus på sider av bergensk historie som er svakt dokumentert tidligere vil prioriteres.

Som hovedregel vil Bergen kommune støtte inntil 30% av prosjektets totalkostnad. Evne til å utløse annen finansiering vektlegges. Det kan ikke søkes om midler til samme prosjekt fra flere tilskuddsordninger i Bergen kommune, og det kan heller ikke søkes om tilskudd til noe som allerede er omfattet av andre kommunale tilskuddsordninger.

Om søknadsprosessen

For spørsmål om tilskuddsordningen, ta kontakt med anita.solbakken@bergen.kommune.no

Søknadsfrist

1. april og 1. september

Saksbehandling

Søknaden behandles av Fagavdeling for kunst og kulturutvikling. Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. § 19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan også be om begrunnelse for vedtak.

Saksbehandlingstid

Det må påregnes 6 ukers behandlingstid etter fristens utløp.

Klagemulighet

Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefrist er i henhold til forvaltningslovens § 29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Dersom det bes om begrunnelse for vedtak, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgang finnes i kommunens svarbrev.