Gå tilbake til:
Du er her:

Den kulturelle spaserstokken

Bergens kulturelle spaserstokk (BKSS) er en byomfattende ordning som, i regi av profesjonelle tilbydere, tilbyr kulturopplevelser til eldre i Bergen.

Målet er å gi eldre bedre mulighet til deltakelse, refleksjon og kreativ utfoldelse, og på den måten også bidra til økt livskvalitet. Tiltaket retter seg særlig mot dem som av ulike grunner har problemer med å oppsøke kulturtilbud utenfor sitt nærmiljø.

BKSS inngår i den nasjonale satsingen "Den kulturelle spaserstokken" og er en tverrfaglig satsing med samarbeid mellom helsefaglig og kulturfaglig kompetanse og ressurser. Det stilles krav om kunstnerisk / kulturfaglig profesjonalitet og kvalitet til bidragsyterne til ordningen. Det skal også være god bredde i sjangre.

Mottakersteder pr i dag er i stor grad syke- og aldershjem, og samlingssteder for beboere av service- og omsorgsboliger, trygdeboliger og eldreboliger. Enkelte forestillinger og tilbud foregår også på lokale arenaer utenom de faste mottakerstedene.

Profesjonelle kunst- og kulturutøvere i Bergen, både institusjoner, grupper og enkeltutøvere, kan søke om tilskudd til arrangementer i Den kulturelle spaserstokken i Bergen kommune.

Kriterier og vilkår

Profesjonelle kunst- og kulturutøvere kan melde inn tilbud til Bergens kulturelle spaserstokk. Følgende typer kulturelle tilbud og aktiviteter som sikter mot målgruppen, vil være aktuelle:

  • Gjennomføring av konserter / forestillinger og formidlingsprosjekter
  • Kreative verksted og kurs for personer i målgruppen
  • I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å ta inn prosjekter under utvikling, forutsatt at personer i målgruppen er involvert som sentrale deltakere i prosjektet og at prosjektet munner ut i et konkret resultat som ytterligere personer i målgruppen kan ha utbytte av

Det ytes ikke støtte til investeringer, utstyr, administrasjons- eller kompetanseutvikling for kulturutøver. 

Kriterier og vilkår for programtilbudet

I utvelgelsen av programtilbudet vektlegges blant annet følgende:

  • at tiltaket er av høy kvalitet
  • at tiltaket er tilrettelagt for målgruppen
  • at arrangementene er gratis for alle i målgruppen

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende:

  • beskrivelse av tiltaket og kunstnerisk innhold, og dato/periode for gjennomføringene
  • informasjon om de kunstneriske ansvarlige og øvrige medvirkende

Krav til Spaserstokkens utøvere

Tilbudet / prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. 

Utøvere i Bergens kulturelle spaserstokk må være tilgjengelig i perioder på 10 dager, minimum 20 forestillinger for breddetilbud, 10 for nærtilbud. Oppdrag i regi av Spaserstokken honoreres med kr 4500 per dag per utøver (2-3 forestillinger per dag for breddetilbud).

 

 

Om søknadsprosessen

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med rådgiver Anlaug Ersland

Epost: bergenskulturelle.spaserstokk@bergen.kommune.no

 

 


 

Søknadsfrist

Frist for å melde inn programtilbud er 1. oktober hvert år. Skjema for innmelding av programtilbud blir lagt ut på kommunens nettsider innen 1. september.

Saksbehandling

Alle innmeldte programtilbud behandles og vurderes av fagavdeling for kunst og kulturutvikling i Bergen kommune.

Størrelsen på programtilbudet er betinget av at samlet bevilgning fra Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune er likelydende som foregående år. 

Saksbehandlingstid

Det må påregnes en saksbehandlingstid på opptil 6 uker.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra vedtaket mottas. Skriftlig klage sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Du må begrunne klagen.