Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskudd til profesjonell kunst og kultur har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Du kan søke om blant annet drift, prosjekter, lokaler, arrangementer og internasjonal utveksling. Tilskuddsordningene omfatter alle kunstarter.

Institusjoner, organisasjoner, produsenter og kunstnere kan søke tilskudd fra følgende ordninger:

  • Profesjonelle kunst- og kulturtiltak: Til drift, lokaler og prosjekter innenfor alle felt. Det gis ikke tilskudd til filmproduksjon, og tilskudd til film forvaltes av Vestnorsk filmsenter.
  • Internasjonal kunst- og kulturutveksling: Gjelder utveksling av kunst og kultur mellom Bergen og utlandet. Det gis hovedsakelig tilskudd til reise og opphold.
  • Bergen kommune har en egen gjestekunstnerordning for scenekunst i Vilnius, i samarbeid med Arts Printing House. Utlysning skjer to ganger årlig.
  • Kunstnere og kulturarbeidere kan søke om gjesteopphold i en kommunal kunsterleilighet i Berlin. Her får du mulighet til fordypning og utvikling i en stimulerende internasjonal sammenheng, samt knytte deg opp til fagmiljøer og nettverk med utgangspunkt i Berlin.
  • Arrangementstilskudd: Gjelder bydekkende arrangementer som er åpne for publikum og har billettsalg.
  • Etablerings-, kultur- og arbeidsstipend: Kan søkes av profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i Bergen.

Kriterier og vilkår

Kriterier for den enkelte ordning finner du i søknadsportalen og i søknadsskjema.

Om søknadsprosessen

Har du spørsmål om:

Søknadsfrist

  • Hovedfrist er 1. februar, ellers løpende behandling så langt midlene rekker.
  • Frist for stipendsøknader er 1. juni.
  • For Rask respons er det løpende behandling inntil midlene er disponert.
  • For arrangementstilskudd er det løpende behandling, men søknad må sendes inn minimum 4 uker før avvikling.

Søknad sendes til

De fleste av Bergen kommunes søknadsskjemaer er elektroniske.

Det er fortsatt manuelle søknadsskjema for Den kulturelle bæremeisen, Den kulturelle skolesekken og Bergens kulturelle spaserstokk.

Saksbehandling

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige så lenge det ikke er gjort særlige unntak.

Tilskudd er betinget av at Bergen bystyre har bevilget midler til posten i det året det søkes om midler, og at det er udisponerte midler på behandlingstidspunktet.
Alle søknader vil behandles i forhold til gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune.

Saksbehandlingstid

Søknader til hovedfristen 1. februar, skal normalt være ferdigbehandlet i løpet av april.

Øvrige søknader må påregne inntil 8 ukers behandlingstid. Stipendmottagere offentliggjøres i forbindelse med arrangement i september. For Rask respons kan du forvente svar innen tre uker fra søknaden er mottatt.

Søknader for konserter og forestillinger blir behandlet fortløpende. Søknaden må være sendt inn elektronisk i tilskuddsportalen senest en måned før arrangementet finner sted.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra vedtaket mottas. Skriftlig klage sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Du må begrunne klagen.