Gå tilbake til:
Du er her:

Den kulturelle spaserstokken

Bergens kulturelle spaserstokk (BKSS) er en byomfattende ordning som, i regi av profesjonelle tilbydere, tilbyr kulturopplevelser til eldre i Bergen.

Målet er å gi eldre bedre mulighet til deltakelse, refleksjon og kreativ utfoldelse, og på den måten også bidra til økt livskvalitet. Tiltaket retter seg særlig mot dem som av ulike grunner har problemer med å oppsøke kulturtilbud utenfor sitt nærmiljø.

BKS inngår i den nasjonale satsingen "Den kulturelle spaserstokken" og er en tverrfaglig satsing med samarbeid mellom helsefaglig og kulturfaglig kompetanse og ressurser. Det stilles krav om kunstnerisk / kulturfaglig profesjonalitet og kvalitet til bidragsyterne til ordningen. Det skal også være god bredde i sjangre.

Mottakersteder pr i dag er i stor grad syke- og aldershjem, og samlingssteder for beboere av service- og omsorgsboliger, trygdeboliger og eldreboliger. Enkelte forestillinger og tilbud foregår også på lokale arenaer utenom de faste mottakerstedene.

Profesjonelle kunst- og kulturutøvere i Bergen, både institusjoner, grupper og enkeltutøvere, kan søke om tilskudd til arrangementer i Den kulturelle spaserstokken i Bergen kommune.

Kriterier og vilkår

Det kan søkes støtte til alle typer kulturelle tilbud og aktiviteter som sikter mot målgruppen, for eksempel:

  • Gjennomføring av enkeltstående arrangement / konserter / forestillinger og formidlingsprosjekter
  • Prosjektutvikling, forutsatt at personer i målgruppen er involvert som sentrale deltakere i prosjektet og at prosjektet munner ut i et konkret resultat som ytterligere personer i målgruppen kan ha utbytte av
  • Kurs og lignende for personer i målgruppen

Det ytes ikke støtte til investeringer, utstyr, administrasjons- eller kompetanseutvikling for kulturutøver. Reiser til mottakerstedene (stort sett innenfor 15 km radius fra sentrum) må påregnes, uten særskilt reisevederlag. 

Kriterier og vilkår for tildeling av tilskudd

Ved tildeling av tilskudd vektlegges blant annet følgende:

  • at tiltaket er av høy kvalitet
  • at tiltaket er av nyskapende art
  • at arrangementene er gratis for alle i målgruppen

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende:

  • beskrivelse av tiltaket og kunstnerisk innhold, herunder antall planlagte arrangementer, sted og dato/periode for gjennomføringene
  • informasjon om de kunstneriske ansvarlige og øvrige medvirkende
  • balansert budsjett , inkludert alle honorarer og lønnskostnader

Krav til mottaker av støtte

Tilbudet / prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Innen 1 uke etter gjennomført program skal det sendes inn rapport. - For prosjekter der det er gitt prosjekttilskudd i forkant er fristen 4 uker. For disse kreves regnskap, som vil bli lagt til grunn ved eventuelt senere søknader/bevilgninger. Ny søknad behandles ikke før rapport fra forrige prosjekt er levert.

Spaserstokken v/ kontaktperson skal holdes løpende oppdatert om avtaler søker gjør med mottakersteder, inkl. datoer og klokkeslett. 

Faktura sendes senest 4 uker etter gjennomført program.  Delfakturaer kan etter avtale sendes før alle deler av prosjektet / tilbudet er gjennomført. For program sent på året må faktura være innsendt innen 15. desember og ha forfallsdato senest 30.12. inneværende år.

Ved offentlige presentasjoner av program i Spaserstokkregi - muntlig eller skriftlig - skal støtten fra Bergen kommune v/ Bergens kulturelle spaserstokk synliggjøres. Gjelder det skriftlige presentasjoner, skal dokumentasjon av dette legges ved i rapporten.   

 

Søknad om støtte

Søknader må inneholde full beskrivelse av prosjekt eller tilbudt aktivitet, og pristilbud / søknadsbeløp.  Søknadene gjelder for hele kommende år. 

Om søknadsprosessen

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med rådgiver Anlaug Ersland

Epost: bergenskulturelle.spaserstokk@bergen.kommune.no

 

 


 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for programtilbud for 2018 er 15. oktober 2017

Søknad sendes til

Fra og med 2017 er det elektronisk søknadsskjema for Den kulturelle spaserstokken.

Saksbehandling

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige så lenge det ikke er gjort særlige unntak.

Tilskudd er betinget av at Bergen bystyre har bevilget midler til posten i det året det søkes om midler, og at det er udisponerte midler på behandlingstidspunktet.
Alle søknader vil behandles i forhold til gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune.

Saksbehandlingstid

Det må påregnes en saksbehandlingstid på opptil 12 uker. Endelig vedtak om tildeling sendes ut etter at bystyret har vedtatt budsjett for 2018 i desember 2017.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra vedtaket mottas. Skriftlig klage sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Du må begrunne klagen.