Gå tilbake til:
Du er her:

Kunstnere, institusjoner, organisasjoner og produsenter kan søke tilskudd innen alle kunstarter. Les mer under fanen "Skjema".

Du kan søke om blant annet drift, prosjekter, lokaler, arrangementer og internasjonal utveksling.

Kriterier og vilkår

Tilskudd til profesjonell kunst og kultur har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Du kan søke støtte til:

 • Profesjonelle kunst- og kulturtiltak: Til drift, lokaler og prosjekter innenfor alle felt. Det gis ikke tilskudd til filmproduksjon, og tilskudd til film forvaltes av Vestnorsk filmsenter.
 • Åpne dører: Gjelder formidlingstiltak til nye publikumsgrupper.
 • Utstillingshonorar: En  forsterkningsordning rettet mot visningssteder, hvor tilskuddet skal gå uavkortet til utstillingshonorar.
 • Internasjonal kunst- og kulturutveksling: Gjelder utveksling av kunst og kultur mellom Bergen og utlandet. Det gis hovedsakelig tilskudd til reise og opphold.
 • Kunstnere og kulturarbeidere kan søke om gjesteopphold i en kommunal kunsterleilighet i Berlin. Her får du mulighet til fordypning og utvikling i en stimulerende internasjonal sammenheng, samt knytte deg opp til fagmiljøer og nettverk med utgangspunkt i Berlin.
 • Arrangementstilskudd: Gjelder bydekkende arrangementer som er åpne for publikum og har billettsalg.
 • Etablerings-, kultur- og arbeidsstipend: Kan søkes av profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i Bergen.
 • Tilskudd til kunstformidling for barn og unge: Skal bidra til å øke antall profesjonelle kunstformidlingsprosjekt for denne målgruppen.

Kriterier for den enkelte ordning finner du i søknadsportalen og i søknadsskjema.

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

 • Det er to årlige søknadsfrister for profesjonelle kunst- og kulturtiltak: 1. februar og 1. september. Søknadsfristen må overholdes. I første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene. Resterende beløp tildeles ved andre søknadsfrist.
 • Frist for tilskudd til Internasjonal kunst- og kulturutveksling er 1. mars og 1. oktober.
 • Frist for stipendsøknader er 1. juni.
 • For Rask respons er det løpende behandling inntil midlene er disponert.
 • For arrangementstilskudd er det løpende behandling, men søknad må sendes inn minimum 4 uker før avvikling.

Søknad sendes til

Du søker elektronisk. Skjemaer er tilgjengelige i Bergen kommunes tilskuddsportal senest fire uker før søknadsfrist. Du finner lenker under fanen "Skjema" på denne siden.

Saksbehandling

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige så lenge det ikke er gjort særlige unntak.

Tilskudd er betinget av at Bergen bystyre har bevilget midler til posten i det året det søkes om midler, og at det er udisponerte midler på behandlingstidspunktet.
Alle søknader vil behandles i forhold til gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune.

Saksbehandlingstid

Det må beregnes inntil tolv ukers behandlingstid, og noe mer i forbindelse med ferieavvikling.

Stipendmottagere offentliggjøres i forbindelse med arrangement i september. For Rask respons kan du forvente svar innen tre uker fra søknaden er mottatt.

Søknader for konserter og forestillinger blir behandlet fortløpende. Søknaden må være sendt inn elektronisk i tilskuddsportalen senest fire uker før arrangementet finner sted.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra vedtaket mottas. Skriftlig klage sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Du må begrunne klagen.