Gå tilbake til:
Du er her:

Støtte til arrangement, tilskudd arrangement idrett

Ordningens målgruppe er alle arrangører av topp- og breddearrangement som arrangeres i Bergen og/eller bergensregionen, og som er medlem av et idrettslag/særforbund og dermed medlem av Norges idrettsforbund.

Kriterier og vilkår

  • Idrettslaget/idrettsorganisasjonen må ha et organisasjonsnummer.
  • Idrettslaget/idrettsorganisasjonen som søker, må være tilhørende Bergen kommune.
  • Søknaden må inneholde forslag til budsjett, med tenkte inntekter og utgifter. 
  • Arrangementet må være offentlig tilgjengelig.
  • Søknaden må inneholde opplysninger om eventuell annen offentlig støtte.
  • Arrangementet må være formelt forankret i idrettslagets/idrettsorganisasjonens styre og godkjent av det aktuelle særforbund/-krets eller region.

Om søknadsprosessen

Søknader mottas kun gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål knyttet til ordningen kan saksbehandler for ordningen kontaktes per e-post eller telefon: Frode Karlsen, e-post: frode.karlsen@bergen.kommune.no, tlf: 55565789/95082258.

Søkere vil automatisk motta bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for ordningen er fortløpende gjennom hele året eller til midlene er brukt opp.

Saksbehandling

Idrettsseksjonen forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Idrettsseksjonen prioriterer innkomne søknader.

Maksimalt tildelt beløp per søknad for denne ordningen er kr. 100 000.-

Det forutsettes at eventuell bruk av kommunale anlegg er avtalt på forhånd med den aktuelle enhet.

Saksbehandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling påvirkes av at søker har lagt inn alle opplysninger/dokumentasjon i henhold til kriterier for ordningen. Videre vil det gis et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom denne ikke kan besvares innen 1 måned. 

Klagemulighet

Søkere har i følge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage legges frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak man ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er 3 uker etter at begrunnelse for vedtak er mottatt eller svar på søknad er mottatt. Klagen må begrunnes og sendes skriftlig til Bergen kommune ved byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

 

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsseksjonen

Vis i kart

Besøksadresse:
Rådhusgaten 10

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.