Gå tilbake til:
Du er her:

Alle idrettslag som er tilknyttet Idrettsrådet i Bergen og som har aktive medlemmer i aldersgruppen 6-12 år og/eller i aldersgruppen 13-19 år kan søke om barne- og ungdomsmidler. 

Søknadsfrist for ordningen er 30.april.

Kriterier og vilkår

  • Idrettslaget må ha et organisasjonsnummer og være tilsluttet Norges idrettsforbund.
  • Idrettslaget må ha aktive medlemmer i aldersgruppen 6-12 år og/eller 13-19 år. Ungdom i aldersgruppen 13-19 år vektes ekstra i tildelingen.
  • Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ved Idrettsseksjonen innhenter tall fra idrettens medlems- og organisasjonsregister i Norges idrettsforbund. Idrettslaget er derfor selv ansvarlig for at medlemsopplysningene som er innregistrert til medlemsregisteret er korrekte.
  • Idrettslag som mottar midler under tilskuddsordningen  "Basistilskudd" kan ikke søke barne- og ungdomsmidler
  • Siste reviderte regnskap skal legges ved i søknaden. Med dette menes siste godkjente årsmøteregnskap. Det forutsettes at idrettslagene følger Norges idrettsforbundslov om regnskapsbestemmelser kapittel 3 og ny frist for avholdt årsmøte innen den 31.mars. 
  • For frivillige lag og organisasjoner er revisjonsplikten ofte vedtektsbestemt, og det er tilstrekkelig at revisjonen utføres på det nivå som ut fra gjeldene regler er vanlig for vedkommende organisasjon.

Om søknadsprosessen

Søknader mottas kun gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål knyttet til ordningen kan saksbehandler for ordningen kontaktes per mail eller telefon.

Saksbehandler for ordningen: Nina Iren Øverberg, tlf: 55565798/94500392, e-post: nina.overberg@bergen.kommune.no

Søkere vil automatisk motta bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Dersom e-post ikke mottas er ikke søknaden sendt inn.

Søknadsfrist

Søknadsskjema legges ut 1 måned før søknadsfrist. Søknadsfrist for ordningen er 30.april.

Saksbehandling

Idrettsseksjonen forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Saksbehandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling er at søker har lagt inn alle opplysninger/dokumentasjon i henhold til kriterier for ordningen. Videre vil det gis et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom denne ikke kan besvares innen 1 måned. 

Klagemulighet

Søkere har i følge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage legges frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak man ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er 3 uker etter at svar på søknad er mottatt eller etter at begrunnelse for vedtak er mottatt . Klagen må begrunnes og sendes skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsseksjonen

Vis i kart

Besøksadresse:
Rådhusgaten 10

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.