Gå tilbake til:
Du er her:

Idrettslag, idrettsorganisasjoner, friluftsorganisasjoner og andre ikke-kommersielle aktører kan søke om tilskudd til nyskapende idrettsaktivitet og prosjekter, og forbedring av kvaliteten i eksisterende virksomhet. Søknadene blir skjønnsmessig og idrettsfaglig prioritert ut fra en helhet og den totale sum til fordeling.

Kriterier og vilkår

 • Søker må ha et organisasjonsnummer
 • Søker må være et idrettslag tilsluttet Idrettsrådet i Bergen, en idrettsorganisasjon tilknyttet Norges idrettsforbund, en friluftsorganisasjon tilhørende Bergen kommune eller en aktør som driver gode aktivitetstiltak/prosjekt som ikke er profittbasert.
 • Søker må være hjemmehørende i Bergen kommune og tiltakene det søkes om skal primært komme befolkningen i Bergen tilgode
 • Tiltaket må være formelt forankret i idrettslagets/organisasjonens styre
 • Søker skal legge ved budsjett for tiltaket, som viser inntekter og utgifter
 • Tiltaket må være et breddetiltak
 • Rapport skal leveres innen tidsfrist, med mindre endringer er avtalt med saksbehandler. Manglende rapportering eller for sen levering, kan medføre at nye søknader ikke blir saksbehandlet eller at deler eller hele beløpet må betales tilbake.
 • Tiltak som er i tråd med vedtatt idrettspolitikk prioriteres særlig, heriblant:
  • Særlige satsinger for økt deltakelse blant funksjonshemmede
  • Bedring av kjønnsbalansen blant aktive deltakere 
  • Lavterskeltiltak for barn, ungdom, voksne og familier
  • Tiltak overfor ungdom 13-19 år
  • Mangfold i aktiviteter og kreativitet vektlegges 
  • Tiltak innen idrett, fysisk aktivitet etter skoletid/SFO tid
  • Tiltak eller prosjekter det søkes støtte om skal være bærekraftige, og søker skal kunne videreføre prosjektet uten støtte fra Bergen kommune etter 3 år. Det må derfor ved søknad fremvises en enkel fremtidig driftsmodell for tiltaket. Det vil være en prosentvis nedtrapping for tildeling av tilskudd over 3 år, med inntil 100 % av godkjent søknadssum ved første års søknad, inntil 75 % av godkjent søknadssum ved andre års søknad og inntil 50 % av godkjent søknadssum ved tredje års søknad. Det vurderes årlig om søknad er i henhold til kriterier og retningslinjer for ordningen, og det vil utifra prioriteringer kunne utbetales mindre enn det prosentvise maksbeløpet. Det vil ikke være automatikk i at tilskuddsmottaker mottar tilskudd flere år på rad. Dersom resultatmål ikke nås, vil støtten til tiltaket/prosjektet bortfalle ved neste søknad.

Om søknadsprosessen

Søknader mottas kun gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål knyttet til ordningen kan saksbehandler for ordningen kontaktes per mail eller telefon.

Saksbehandler for ordningen: Nina Iren Øverberg, tlf: 55565798/94500392, e-post: nina.overberg@bergen.kommune.no

Søkere vil automatisk motta bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Dersom man ikke mottar automatisk e-post har man heller ikke sendt inn søknaden. Sjekk derfor at e-post mottas.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for ordningen er løpende ut året eller inntil midlene er brukt opp.

Saksbehandling

Idrettsseksjonen forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen.

Idrettsseksjonen prioriterer innkomne søknader.

Saksbehandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling påvirkes av at søker har lagt inn alle opplysninger/dokumentasjon i henhold til kriterier for ordningen. Videre vil det gis et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom søknaden ikke kan besvares innen 1 måned.

Klagemulighet

Søkere har i følge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage legges frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak man ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er 3 uker etter at svar på søknad er mottatt eller etter at begrunnelse for vedtak er mottatt . Klagen må begrunnes og sendes skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsseksjonen

Vis i kart

Besøksadresse:
Rådhusgaten 10

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.