Gå tilbake til:
Du er her:

Tippemidler

Kulturdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål. Hordaland fylkeskommune har det videre ansvar for kommunene innenfor Hordaland fylkes grenser. Bergen kommune har ansvar for videreforvaltning av midlene ut til lag og organisasjoner tilhørende Bergen kommune, herunder behandling av søknader og regnskapsoppfølging.

Kriterier og vilkår

Drift av frivillige organisasjoner

 • Det har de siste årene kommet en rekke endringer og krav til organisering og drift av frivillige organisasjoner.
   
 • Banker krever at organisasjonen er registrert i Brønnøysundregistrene og har
  organisasjonsnummer for at laget skal kunne opprette konto i sitt navn
   
 • Kommuner krever som regel organisasjonsnummer for å utbetale tilskudd til laget
   
 • Det kreves at organisasjonene er registrert i Brønnøysundregistrene og Frivillighetsregisteret for å kunne søke momskompensasjon. For mer informasjon om registrering i frivillighetsregistreret: https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/

1) Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og/eller det offentlige skal ha kontroll med eierforhold og drift.

2) Det skal ikke gjøres økonomiske utdelinger(utbytte etc.) til eierne.

3) Et eventuellt overskudd skal tilkomme idrettslige formål.

4) Ved oppløsning/avvikling skal formuen tilkomme idrettslige formål.

 

Om søknadsprosessen

Se på nettsiden: www.anleggsregisteret.no . Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett på epost: ronny.lockert@bergen.kommune.no tlf: 55 56 57 97 eller birgitte.roksund@bergen.kommune.no tlf: 55 56 57 26 

Søknadsfrist

1.oktober.

Søknad sendes til

Elektronisk søknadsskjema. Se www.anleggsregisteret.no, der finner du lenke til skjemaet.

Husk at alle anlegg skal ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før det søkes om spillemidler. Man må også motta et anleggsnummer av Bergen kommune før søknaden kan sendes inn.

Saksbehandling

Først kommunal saksbehandling, deretter fylkeskommunal saksbehandling og statlig saksbehandling. Svar til søker foreligger fra Hordaland fylkeskommune innen utløpet av juni året etter søknaden er sendt inn.

Klagemulighet

Eventuell klage sendes til:  Hordaland fylkeskommune v/ kultur- og idrettsavdelinga, postboks 7900, 5020 Bergen.

Lover og retningslinjer

https://www.anleggsregisteret.no herunder "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsseksjonen

Vis i kart

Besøksadresse:
Rådhusgaten 10

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.