Gå tilbake til:
Du er her:

Idrettslag eller miljøer som har en eksisterende talentutviklingskultur kan søke ordningen. Støtte kan gis til konkrete tiltak som skal optimalisere talent- og toppidrettsutviklingen i idrettslaget/miljøet i Bergen. Med optimalisering menes konkrete tiltak utover det normale treningsarbeidet. Eksempler på dette kan f.eks være treningsleir, ekstra trenerkompetanse og samarbeid med andre talentutviklingsmiljøer.

Kriterier og vilkår

Søknaden må inneholde:

 • En beskrivelse av hvilke konkrete tiltak det søkes talentutviklingsmidler til, i form av en tiltaksplan med klare målsettinger.
 • Budsjett som viser konkret hva midlene skal brukes til. 
 • Det er en forutsetning at idrettslaget/miljøet er godt organisert og har klare ansvarsfordelinger i trener- og støtteapparatet.
 • En tydelig oversikt over hvem i idrettslaget/miljøet som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltaksplanen.
 • Treneren eller sportslig leder er ansvarlig for at midlene brukes i henhold til søknad og har rapporteringsplikt.

Retningslinjer:

 • Et nytt talentutviklingsprosjekt som utvikler seg til å bli et årlig tiltak i idrettslaget/miljøet kan ikke motta støtte fra denne ordningen over flere år. 
 • Det er en fordel at idrettslaget/miljøet har inngått et samarbeid med Olympiatoppen sentralt eller lokalt.

Rapporteringskrav:

 • Tilskuddsmottaker skal levere egen rapport for tiltaket etter angitt frist. 
 • Rapporten skal inneholde hvilke tiltak som ble gjennomført og hva midlene ble brukt til.
 • Rapporteringsskjema vil foreligge i "Tilskuddsportalen" under "Mine oppgaver".
 • Manglende rapportering innen frist vil kunne medføre krav om tilbakebetaling av tilskuddet.
 • Nye søknader behandles ikke før rapport er levert.

Saksbehandling:

Antallet innvilgede søknader og beløpsstørrelse avgjøres blant annet av antall søknader og tilskuddsordningens sum til fordeling.


 

Om søknadsprosessen

Søknader mottas kun gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål knyttet til ordningen kan saksbehandler for ordningen kontaktes per mail eller telefon.

Saksbehandler for ordningen: Frode Karlsen, tlf: 55565789/95082258, e-post: frode.karlsen@bergen.kommune.no

Søkere vil automatisk motta bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn.

Søknadsfrist

Søknadsskjema legges ut senest 1 måned før søknadsfrist. Søknadsfrist for ordningen er 15.april.

Saksbehandling

Idrettsseksjonen forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Idrettsseksjonen foretar prioriteringer i ordningen i samarbeid med Olympiatoppen Vest.

Saksbehandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling påvirkes av at søker har lagt inn alle opplysninger/dokumentasjon i henhold til kriterier for ordningen. Videre vil det gis et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom denne ikke kan besvares innen 1 måned. 

Klagemulighet

Søkere har i følge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage legges frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak man ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er 3 uker etter at begrunnelse for vedtak er mottatt eller svar på søknad er mottatt. Klagen må begrunnes og sendes skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsseksjonen

Vis i kart

Besøksadresse:
Rådhusgaten 10

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.