Gå tilbake til:
Du er her:

Ideelle organisasjoner innen rus, psykisk helse og sosialfeltet, kan søke tilskudd for 2020. Søknadsfristen er 20. mai.

Formålet med tilskuddordningen er å stimulere til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Bergen.

Tilskuddet bevilges på grunnlag av de aktiviteter og mål som fremkommer i søknaden.

Tilskuddsordningen og de omsøkte tiltak skal ha følgende formål:

  • bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen rus, psykisk helse og sosialområdet får rammebetingelser slik at de kan bidra til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Bergen.
  • tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats.
  • bidra til nytenking og utvikling i henhold til kommunens vedtatte mål og strategier.
  • bidra til økt livskvalitet for brukere, bidra til økt mangfold av tilbud og aktører, gi hjelp til selvhjelp.
  • ha en andel egenfinansiering og kan tenkes ha overføringsverdi til annen virksomhet som er drevet eller finansiert av Bergen kommune.

Tilskudd gis til ideelle og frivillige organisasjoner. Søkerne må dokumentere at organisasjonen er ideell. Bergen kommune vil særlig prioritere å gi tilskudd til følgende kategorier organisasjoner:

  • organisasjoner som utløser frivillig innsats blant befolkningen i Bergen, gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige
  • ideelle organisasjoner som driver virksomhet innenfor tilskuddsordningens formål og målsettinger
  • bruker- og pårørendeorganisasjoner som fremmer brukermedvirkning og driver informasjons-, kurs-, og veiledningstilbud overfor medlemmer, interessepolitisk arbeid og likemanns- og selvhjelpsarbeid

Søknadene vil bli behandlet i forbindelse med budsjettprosessen, og blir endelig vedtatt i bystyret i desember 2019. Utbetaling skjer i 2020.

Søknadene må utformes i den digitale løsningen for søknad om tilskudd. 

Rapporteringsskjema for tilskuddsmottakere på beløp over 200 000kr og søknadsskjema kommer så snart de er ferdige.