Gå tilbake til:
Du er her:

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Søknadsfristen er satt til 15. mars.

I 2019 kan dere søke støtte fra følgende fire delordninger:

  1. Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner. Det er et vilkår for å motta driftsstøtte, at innvandrerorganisasjonen bidrar til møteplasser mellom personer med innvandrerbakgrunn og majoritetsbefolkningen.
  2. Støtte til frivillige tiltak i lokalsamfunnet som fremmer kontakt mellom personer med innvandrerbakgrunn og lokalsamfunnet for øvrig.
  3. Støtte til frivillige tiltak for personer med innvandrerbakgrunn som øker deres muligheter til arbeid eller utdanning gjennom norsktrening, arbeidsrettede tiltak og kunnskap om det norske samfunnet.
  4. Støtte til forebyggende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Alle må søke elektronisk. Under fanen SKJEMA finner du lenke til elektroniske skjema.

Denne tilskuddsordningen erstatter to tidligere tilskuddsordninger:  

  • Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn
  • Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner

Kriterier og vilkår

Organisasjoner som søker tilskudd må ha organisasjonsnummer, og må oppgi dette i søknaden før den behandles. Dette for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være juridisk person, og at virksomheten har opprettet bankkontonummer. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene(http://www.brreg.no).

På eget skjema må det leveres rapport med regnskap på tiltaket som er støttet. Tilskuddsmottakere som mottar kr.100 000 eller mer skal sende revidert årsregnskap eller prosjekt-/tiltaksregnskaps

For støtte under kr. 100 000 kreves det regnskap og eventuelt bilagsoversikt. Vilkårene for tilskudd(-ene) legges til grunn for revisjonen.

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

15. mars 2019

Saksbehandling

Bergen kommune vil se tilskuddsordningen i sammenheng med andre tilskuddsordninger som forvaltes av kommunen og andre. Vi vil særlig prioritere virksomhet som stimulerer til økt interkulturell forståelse og samhandling på tvers av ulike grupper.