Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har laget en inspirasjonsplan for Bergen sentrum for årene 2015-2020. Det er for 2019 avsatt kr.507.500,- i tilskuddsmidler til prosjekter.

Prosjektene skal bidra til Sentrumsplanens visjon: "Bergen sentrum skal være et attrakivt sentrum hvor bredden og kvaliteten i aktivitetstilbudet bidrar til økt trivsel og trygghet for beboere, økt handel og økt bruk av byrommene."  Les planen

Velforeninger, privatpersoner, næringsdrivende, foreninger og lag kan søke om støtte.

Planen omhandler ni sentrumsområder:

1 Skolten / Bergenhus festning / Koengen

2 Bryggen

3 Torget

4 Bykjernen (mellom Strandkaien / Murallmenning / Ole Bullsplass / Christiesgt)

5 Vågsbunnen / Marken

6 Nordnes

7 Sydnes / Nøstet / Dokken

8 Møhlenpris /Nygårdsparken

9 Nye sentrum sør (mellom Strømgaten og Store Lungegårdsvann)

Kriterier og vilkår

Prosjektene skal støtte opp under målene som er satt i Sentrumsplanen.

Krav til søknaden
Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger synliggjort i søknadsskjema. Eventuelle vedlegg skal utfylle og dokumentere søknaden. Ufullstendige og/eller mangelfulle søknader vil bli avvist. Søknaden kan også bli avvist dersom søker har unnlatt å rapportere for tidligere tilskudd.

Det er viktig at alle inntektskilder synliggjøres, og det er et krav at det opplyses hvem det ellers søkes tilskudd fra.

Størrelsen på innvilget tilskuddsbeløp vil fastsettes utfra totalrammene for tilskuddsordningen, samt en skjønnsmessig vurdering og prioritering innenfor den totale søknadsmassen. Et prosjekt vil ikke kunne fullfinansieres av Bergen kommune, og et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Om søknadsprosessen

Spørsmål rettes til Fagavdeling for kunst og kulturutvikling ved Ann-Kristin Nordal-Seljestokken, telefon 55569940.

E-post: Ann-Kristin.Seljestokken@bergen.kommune.no

 

 

Søknadsfrist

20.mars

Saksbehandling

Saksbehandlingsprosedyre
Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. § 19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan også be om begrunnelse for vedtak.

Klagemulighet


Klagemulighet
Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefrist er i henhold til forvaltningslovens § 29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Dersom det bes om begrunnelse for vedtak, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket.

Tilbakebetaling
Dersom prosjektet blir avlyst, utsatt eller vesentlig endret kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Beløpet vil bli innkrevd gjennom varsel og faktura fra Bergen kommune.
Hvis tiltaket ikke blir gjennomført, vil innkjøpt utstyr være Bergen kommunes eiendom.