Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har laget en inspirasjonsplan for Bergen sentrum for årene 2015-2020. Det er avsatt 500 000 kroner i tilskuddsmidler til prosjekter.

Prosjektene skal bidra til Sentrumsplanens visjon: "Bergen sentrum skal være et attrakivt sentrum hvor bredden og kvaliteten i aktivitetstilbudet bidrar til økt trivsel og trygghet for beboere, økt handel og økt bruk av byrommene."  Les planen

Velforeninger, privatpersoner, næringsdrivende, foreninger og lag kan søke om støtte.

Planen omhandler ni sentrumsområder:

1 Skolten / Bergenhus festning / Koengen

2 Bryggen

3 Torget

4 Bykjernen (mellom Strandkaien / Murallmenning / Ole Bullsplass / Christiesgt)

5 Vågsbunnen / Marken

6 Nordnes

7 Sydnes / Nøstet / Dokken

8 Møhlenpris /Nygårdsparken

9 Nye sentrum sør (mellom Strømgaten og Store Lungegårdsvann)

Kriterier og vilkår

Prosjektene skal støtte opp under målene som er satt i Sentrumsplanen.

Krav til søknaden
Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, og eventuelle vedlegg skal utfylle og dokumentere søknaden. Ufullstendige og/eller mangelfulle søknader vil bli avvist. Søknaden kan også bli avvist dersom søker har unnlatt å rapportere for tidligere tilskudd.

Det er viktig at alle inntektskilder synliggjøres, og det er et krav at det opplyses hvem det ellers søkes tilskudd fra.

Størrelsen på innvilget tilskuddsbeløp vil fastsettes utfra totalrammene for tilskuddsordningen, samt en skjønnsmessig vurdering og prioritering innenfor den totale søknadsmassen. Et prosjekt vil ikke kunne fullfinansieres av Bergen kommune, og et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Rapportering
Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer i prosjektet må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning.

Etter gjennomføring skal det sendes inn rapport og regnskap. Ny søknad behandles ikke før rapport for tidligere tildelinger er levert.

Saksbehandlingsprosedyre
Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. § 19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan også be om begrunnelse for vedtak.

Klagemulighet
Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefrist er i henhold til forvaltningslovens § 29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Dersom det bes om begrunnelse for vedtak, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket.


Synliggjøring
Ved promotering av prosjektet på plakater, i programhefter, i sosiale medier og i annet kommunikasjonsmateriell skal støtten fra Bergen kommune synliggjøres. Dokumentasjon av dette skal vedlegges rapporten.

Tilbakebetaling
Dersom prosjektet blir avlyst, utsatt eller vesentlig endret kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Beløpet vil bli innkrevd gjennom varsel og faktura fra Bergen kommune.
Hvis tiltaket ikke blir gjennomført, vil innkjøpt utstyr være Bergen kommunes eiendom.

Om søknadsprosessen

Interesserte kan ta kontakt med Fagavdeling for kunst og kulturutvikling ved Ann-Kristin Nordal-Seljestokken, telefon 55569940.

E-post: Ann-Kristin.Seljestokken@bergen.kommune.no

 

 

Søknadsfrist

15. november

Søknad sendes til

Bergen kommune ved
Fagavdeling for kunst og kulturutvikling
ved Ann-Kristin Nordal-Seljestokken
postboks 7700, 5020 Bergen.

ann-kristin.seljestokken@bergen.kommune.no