Gå tilbake til:
Du er her:

Formålet med driftstilskudd til lokal innvandrerorganisasjoner er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningenes deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk.

Tilskuddet skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

Søknadsfrist: 12. mars

Viktig:
Innvandrerorganisasjoner må ha minimum 40 betalende medlemmer for å kunne søke på driftsstøtte til innvandrerorganisasjoner.

Målgruppen for tilskuddsordningen er organisasjoner, personer og tiltak i Bergen kommune. 

Kriterier og vilkår

Nytt av året:
Innvandrerorganisasjoner må ha minimum 40 betalende medlemmer for å kunne søke på driftsstøtte til innvandrerorganisasjoner. Begrunnelsen for dette er at det i rundskriv 11/2018 legges opp til at en innslagsgrense for å motta tilskudd etter størrelse på innvandrerbefolkningen. 

Organisasjonsnummer
Organisasjoner som søker tilskudd må ha organisasjonsnummer, og må oppgi dette i søknaden før den behandles. Dette for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være juridisk person, og at virksomheten har opprettet bankkontonummer, som IMDi forutsetter at eventuelle tilskudd utbetales til. IMDi anbefaler at frivillige organisasjoner, foreninger mv. registrerer seg i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene (http://www.brreg.no). De som ikke har organisasjonsnummer fra før av vil få dette gjennom en slik registrering.

Lokale innvandrerorganisasjoner med virksomhet som faller inn under målene som er beskrevet ovenfor kan gis tilskudd.

a) Med lokal innvandrerorganisasjon forstås en organisasjon som er hjemmehørende i en kommune eller bydel, der medlemmene er innvandrere og norskfødte med to innvandrede foreldre med bakgrunn fra land utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand. Samme organisasjon kan kun motta driftsstøtte fra én kommune gjennom denne tilskuddsordningen. Med hjemmehørende menes at organisasjonens registrerte adresse (Folkeregisteret) er i Bergen. NB! Det er organisasjonens medlemmer bosatt i Bergen kommune som regnes som tellende medlemmer for utmåling av tilskudd.

b) Tilskuddet gis som driftsstøtte til aktive organisasjoner. Tildelingen av støtte baseres på antallet dokumentert betalende medlemmer og at organisasjonen faller inn under definisjonen som er gitt i punkt a).

c) I søknaden skal organisasjonens formål eller målsetting oppgis. Siste års årsrapport og regnskap skal leveres på eget skjema.

d) Driftsstøtte kan ikke gis til trossamfunn som mottar støtte i egenskap av trossamfunn.

e) Nye organisasjoner må ha eksistert i minimum 2 år før de kan tildeles støtte.

f) For å bli ansett som lokal innvandrerorganisasjon settes det et veiledende minstekrav til antall betalende medlemmer på 30. Disse må ha bosted i Bergen.

g) Bergen kommune vil følge disse veiledende satsene for utmåling av årlige tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner:

• under 50 medlemmer: kr. 10 000,-

• mellom 50 og 100 medlemmer: kr. 20 000,-

• over 100 medlemmer: kr. 30 000,-

h) Organisasjonene skal legge frem medlemsliste ved søknad. Som tellende medlemmer regnes medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto.

  1. Ved driftsstøtte og tiltaksstøtte som totalt beløper seg fra og med kr 100 000 kreves regnskap etter regnskapsloven og revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 700. For støtte som er under 100 000 kroner, kreves det prosjektregnskap. Når dette er nødvendig for å få god nok oversikt over økonomien, kan det også kreves bilagsoversikt.

Om søknadsprosessen

Følgende momenter vurderes i søknadsbehandlingen:

• Nettverk/forankring gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn

• Frivillig innsats i organisasjonene

• God økonomistyring