Gå tilbake til:
Du er her:

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for konsum utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevillinger tildeles vanligvis til fullverdige dagligvareforretninger, fetevare/spesialforretninger og ølutsalg. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og/eller stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette, og det er søkt om ny bevilling innen 30 dager etter at overdragelsen har funnet sted

Salgsbevilling kan søkes av firmaer/personer som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol.

Kriterier og vilkår

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må ha bestått kunnskapsprøven SALG om alkoholloven. De må være over 20 år, være fast ansatt i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller. 

Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Om søknadsprosessen

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, innkomne søknder behandles fortløpende.

Vedlegg

  • Husleiekontrakt
  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  •  Kvittering på melding til Mattilsynet
  • Tegnet yrkesskadeforsikring på alle ansatte
  • Registrering i arbeidstakerregisteret
  • Lovlige arbeidskontrakter

Søknad sendes til

skjenkesaker@bergen.kommune.no

eller

Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 Bergen

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene.
Du vil motta en foreløpig melding om status på din søknad. I denne meldingen vil du få beskjed om det er dokumentasjon som mangler i søknaden, med frist om å innlevere den manglende dokumentasjonen.
Kontor for skjenkesaker fatter vedtak om tildeling eller avslag på søknader om skjenkebevilling.
I medhold av forvaltningsloven § 28.2 ledd kan vedtaket påklages. Klageinstans er Fylkesmannen.
Kontor for skjenkesaker vil stå for klageforberedelsen, jfr. forvaltningsloven § 33, før saken oversendes Fylkesmannen som klageinstans.

Kopi av vedtaket sendes til politiet og eventuelt andre offentlig instanser som kan ha interesse av vedtaket

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka 6 uker.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sendes: Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 Bergen

Har du spørsmål?

Kontakt Kontor for skjenkesaker

Vis i kart

Besøksadresse:
Strandgaten 5 - Vi holder åpent fra 07:45 til 15:00.
Åpen til 14:00 fredager.