Gå tilbake til:
Du er her:

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevillinger tildeles vanligvis til fullverdige dagligvareforretninger, fetevare/spesialforretninger og ølutsalg. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og/eller stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette, og det er søkt om ny bevilling innen 30 dager etter at overdragelsen har funnet sted

Salgsbevilling kan søkes av firmaer/personer som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol.

Kriterier og vilkår

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må ha bestått kunnskapsprøven SALG om alkoholloven. De må være over 20 år, være fast ansatt i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller. 

Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Om søknadsprosessen

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, innkomne søknder behandles fortløpende.

Vedlegg

  • Husleiekontrakt
  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  •  Kvittering på melding til Mattilsynet
  • Tegnet yrkesskadeforsikring på alle ansatte
  • Registrering i arbeidstakerregisteret
  • Lovlige arbeidskontrakter

Søknad sendes til

skjenkesaker@bergen.kommune.no

eller

Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 Bergen

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka 6 uker.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sendes: Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 Bergen

Har du spørsmål?

Kontakt Kontor for skjenkesaker

Vis i kart

Besøksadresse:
Strandgaten 5
Mandag -torsdag kl. 07.45 - 15.00. Fredag kl. 07.45 - 14.00