Gå tilbake til:
Du er her:

Tjenesten gjelder for dyreeiere og personer som sjeneres av andres dyrehold

Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller forurensning for omgivelsene. Med dyrehold menes hunder, katter, duer, kaniner, fjærkre, hester, kyr, sauer, geiter o.l. som blir ivaretatt i bopel eller umiddelbar nærhet, (duekleiv, kaninbur, fjærkrebur o.l. i hagen).

Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand o.l., skal forvaltes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Dyrenes oppholdssted bur/hus e.l. må til enhver tid holdes rene. Skadedyr så som rotter, mus m.m. skal ikke forekomme.

Dersom du mener at dyrehold har slik karakter at det oppstår sjenerende lukt, støy eller forurensing, kan du ta kontakt med Etat for helsetjenester. Når Etat for helsetjenester mottar skriftlig klage kan de dra på befaring for å undersøke forholdene det klages over. Tjenesten er gratis. 

Etat for helsetjenester kan så gi pålegg til dyreeieren om å rette opp ulike forhold. Hvis forholdet ikke rettes opp, har Etat for helsetjenester anledning til å gi tvangsmulkt.

Kriterier og vilkår

Dyrehold i forbindelse med gårdsdrift er unntatt fra retningslinjer nevnt over.

Dyrehold av hest, ku, sau, geit, gris, duer, fjærkre tillates ikke innenfor tettbebyggelsen i Bergen. Helsemyndighetene avgjør i denne sammenheng hva som er tettbygd strøk i Bergen.

Det er viktig at antallet dyr ikke overstiger det som er forsvarlig, og som eier kan mestre på en rimelig måte. Drift av dyrepensjonat krever spesiell tillatelse fra Mattilsynet.

Om søknadsprosessen

Ta kontakt med Etat for helsetjenester dersom du opplever sjenerende lukt, støy eller forurensing som følge av dyrehold.

Nettsidene til Avdeling for miljørettet helsevern i Etat for helsetjenester

Lover og retningslinjer

Retningslinjene for dyrehold i Bergen kommune er vedtatt av hovedutvalg for helse og sosiale tjenester.
 

Forskrifter