Gå tilbake til:
Du er her:

Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. For planerte arealer kan det også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

God drenering (grøfting) er viktig for å få gode avlinger. Store deler av dyrkajorda i Norge har for dårlig drenering. Det gir dårlige vekstforhold for plantene og ofte vanskelige innhøstingsforhold. Resultatet er mindre avlinger med dårligere kvalitet. Dårlig drenert jord gir også større risiko for tap av jord og næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører

  • vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
  • vesentlig fare for flom og vannforurensning
  • fare for skade på automatisk fredede kulturminner

Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er startet før tilskuddet er innvilget.

Det kan gis tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. 

God drenering er avgjørende for å øke matproduksjonen i årene som kommer. Dette er også et tiltak for å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. Grøfting kan også gi mindre erosjon og avrenning til vassdrag.

Kriterier og vilkår

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er fra 1. januar 2016 unntatt vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.
Beregnet tilskudd under 3000 kroner per søknad, blir ikke utbetalt.

 

Om søknadsprosessen

Når du søker om tilskudd, må du bruke skjemaet fra Landbruksdirektoratet (lenken finner du nedenfor). Innvilget tilskudd utbetales etter at du har dokumentert at tiltaket er gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra da søknaden ble innvilget.

Søknader om tilskudd til drenering skal sendes til kommunen på eget søknadsskjema. Søknader blir behandlet fortløpende fram til 1. september. I 2017 har kommunen kr. 30.000 til rådighet.

En må fylle ut en søknad for hver eiendom, dersom en ønsker å søke tilskudd for areal på flere eiendommer.

Søknad må inneholde en enkel grøfteplan med kart, samt miljøvurdering for aktuelt areal sammen med en omtale av virkningen av tiltaket.

Søknadsfrist

Det er løpende behandling av søknader fram til høsten. Etter 1. september vil ubrukte midler i kommunene bli omfordelt av Fylkesmannen i Hordaland. 

Søknad sendes til

Bergen kommune
Etat for landbruk
Boks 7700
5020 Bergen

Eller elektronisk til postmottaket vårt: 
landbruk@bergen.kommune.no

 

Klagemulighet

Kommunen fatter vedtak om søknaden. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du  klage videre til Fylkesmannen.

Lover og retningslinjer

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord:
 

 

 

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for landbruk

Vis i kart

Besøksadresse:
Lars Hilles gate 19

Telefonen betjenes fra 08:00 til 14:30.