Gå tilbake til:
Du er her:

Regionalt miljøtilskudd RMP

Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen. Regionalt miljøprogram godkjennes normalt for fire år, men mindre justeringer kan skje årlig. Fylkesmannen disponerer en årlig tilskuddsramme som blir fastsatt i jordbruksoppgjøret.

Kriterier og vilkår

Landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd og som oppfyller vilkårene for det enkelte tilskuddet. 

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte kommunen for nærmere informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. oktober 2018 for RMP. 
Utbetalingsdato er 14. mars 2019.

Vedlegg

For mange av ordningene kreves kart som viser tiltaksgjennomføring.

Søknad sendes til

Elektronisk søknadsskjema via Altinn

Saksbehandling

Kommunen er normalt den instansen som fatter vedtak om tilskudd.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.  Hvis det er Fylkesmannen og ikke kommunen som har fattet vedtaket, er Landbruksdirektoratet klageinstans.

Lover og retningslinjer

Forskrift for RMP-tilskudd fastsettes av Fylkesmannen i Hordaland.

 

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for landbruk

Vis i kart

Besøksadresse:
Lars Hilles gate 19

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.