Gå tilbake til:
Du er her:

Det er forbudt å forsøple. Forurensingsloven gjør det klart at ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Dette gjelder alt fra bilvrak og ulovlige søppelfyllinger til bedriftsavfall og avfall i private hager og bakgårder.

Etat for helsetjenester har ansvar for å utføre Bergen kommunes tilsyn med forsøpling. Når noen etterlater eller oppbevarer avfall slik at det er skjemmende eller skadelig for miljøet, gis det pålegg om opprydding innen en viss frist. Dersom dette ikke fører fram, kan forurenser bli ilagt tvangsmulkt, eller det kan gjennomføres opprydding for forurensers regning.
Dersom man ikke vet hvem forurenser er, blir det den som eier grunnen som er ansvarlig.

Kriterier og vilkår

Dersom du mener at det foregår ulovlig forsøpling, er vi interesserte i å få beskjed, slik at vi kan få orden på forholdene. Det må sendes skriftlig klage til Etat for helsetjenester.

Om søknadsprosessen

Skriftlig klage kan sendes til Miljørettet helsevern: mhv@bergen.kommune.no