Gå tilbake til:
Du er her:

Avdeling for Miljørettet helsevern og Statens Vegvesen Region vest samarbeider om å måle luftforurensingen i Bergen. Vervarslinga på Vestlandet  utarbeider forurensingsvarsler for de kommende døgn. Målingene kan man kontinuerlig følge på luftkvalitet.info.

Formålet er i første rekke å gi befolkningen informasjon om luftkvaliteten, og hvilken helsemessig betydning luftforurensingen kan ha, særlig for folk med luftveissykdommer.

Fem målestasjoner
Målestasjonen som danner grunnlag for varsling av lokal luftkvalitet i Bergen er plassert på Klosterhaugen på Nordnes. Dette er en bybakgrunnstasjon og den skal være representativ for det forurensningsnivået som den generelle sentrumsbefolkningen, anslagsvis hundre tusen mennesker, utsettes for.

I Åsane er der en bakgrunnstasjon plassert i et boligstrøk (Rolland) utenfor sentrum. Den skal være representativ for det forurensningsnivået som befolkningen i Åsane, eller lignende forsteder, utsettes for.

I tillegg er det to trafikknære stasjoner som måler luftkvalitet i områder der de høyeste konsentrasjonene oppstår og hvor det er sannsynlig at befolkningen kan bli direkte eller indirekte eksponert over en periode som er vesentlig. Disse stasjonene er plassert på Danmarksplass og i Loddefjord.

Den femte målestasjonen er ved Flyplassvegen i Fana.

Se også Bergen kommunes temasider om luftkvalitet.

Hva måles?
Vi måler partikkelforurensning (PM10 og PM2,5), nitrogendioksid (NO2) og ozon. Partikkelforurensning kommer særlig fra piggdekkbruk, dieselforbrenning og vedfyring. Nitrogendioksid er mest knyttet til forbrenningsmotorer, og da spesielt dieselmotorer.

I tillegg til de stasjonære målestasjonene måler vi også på utvalgte adresser i Bergensområdet NO2 forurensningen ved hjelp av såkalte passive målere. Vi har også en passiv måler for flyktige organiske forbindelser (BTEX).

Samarbeidspartnere:

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Miljødirektoratet

Vervarslinga på Vestlandet

Lover og retningslinjer

Forurensningsforskriften kapittel 7. Lokal luftkvalitet.

Lover

Forskrifter