Gå tilbake til:
Du er her:

Virksomheter som slipper ut oljeholdig avløpsvann skal installere oljeutskiller.

Alle virksomheter med storkjøkken og næringsmiddelindustri skal installere fettutskiller. Dette for å hindre at offentlig og privat ledningsnett går tett.

Lover og retningslinjer

Retningslinjer for prøvetaking av oljeholdig avløpsvann

  • Prøver bør tas fra en frittfallende vannstrøm eller fra strømmende vann med god turbulens.

  • Prøvene skal tas på glassflasker som er syrevasket og glødet ved 450 °C.
    Laboratoriet vil kunne supplere med flasker som er tilpasset analysen og for øvrig gi informasjon om hvor mye avløpsvann som skal fylles opp på flasken. Normalt skal ikke flasken fylles helt opp.

  • Flasken må ikke skylles/vaskes med prøvevann før den fylles opp.
    Olje fester seg på glassveggene, og slik behandling vil kunne medføre oppkonsentrering av olje i prøven.

  • Etter prøvetaking skal prøven oppbevares mørkt og ved en temperatur på 2-5 °C.

  • Det anbefales at analysen startes ikke senere enn 24 timer etter prøvetaking.

I forurensningsforskriften settes det krav om at oljeinnholdet i avløpsvann skal analyseres iht. NS 4752 Bestemmelse av olje og fett - gravimetrisk metode.

Prøvetakingskum for oljeutskiller

Det skal være tilrettelagt for å ta ut representative prøver av utløpsvannet fra alle nye anlegg for behandling av oljeholdig avløpsvann (Forurensningsforskriften, del 4 § 15 - 7).

I praksis vil dette ofte bety at det settes ned en prøvetakingskum. I om med at eksisterende oljeutskiller vil bli omfattet av de nye kravene til oljeinnhold i vann, er det naturlig at det også på disse anleggene er tilrettelagt for å ta ut representative prøver.

Retningslinjer

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Vann- og avløpsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Fjøsangerveien 68 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.