Gå tilbake til:
Du er her:

Avlastning kan tildeles mennesker med stort omsorgsbehov for å avlaste pårørende som er i en særlig krevende omsorgssituasjon.

Avlastningstjenester kan gis på ulike måter og i ulikt omfang. Det kan for eksempel gis hjemmehjelp for å avlaste den som ellers har "særlig tyngende omsorgsoppgaver" i hjemmet. For eldre kan avlastningen utenfor hjemmet for eksempel gis i form av en dagsenterplass eller et avlastningsopphold på sykehjem. For utviklingshemmede kan det gis døgnavlastning i egne avlastningsboliger, eventuelt timeavlastning i eller utenfor hjemmet. For barn med omfattende bistandsbehov kan det gis avlastning i egne barneboliger.

Avlastningen er ment å hjelpe pårørende:

  • ved å redusere omsorgsbelasting
  • ved å gi mulighet til å reise på ferier
  • ved å gi rom for fritid
  • ved å gi tid til å pleie familierelasjoner og sosialt nettverk

Pris

Noen avlastningstilbud er gratis, mens andre avlastningstilbud belastes med en egenandel.

Kriterier og vilkår

Momenter som vurderes er blant annet:

  • om du som pårørende arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er særlig fysisk eller psykisk belastende
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte forvaltningsenheten i ditt område for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

Søknad sendes til

Søknader som gjelder Psykisk helse skal sendes til:
Forvaltningsenhet psykisk helse

Øvrige søknader sendes til Forvaltningsenheten i det distriktet der du bor.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.