Gå tilbake til:
Du er her:

Er du pårørende til en person med særlig store behov for pleie og omsorg, har du rett på avlastning. Tjenesten skal redusere belastningen av omsorgsarbeidet og gi deg mulighet for fritid og ferier.

Hvilke typer avlastning finnes?
Avlastning kan gis på flere måter, og i ulikt omfang. Eksempler på avlastning kan være:

 • Alarmer
 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Plass på aktivitetssenter/dagsenter
 • Korttidsopphold på sykehjem
 • Døgnavlastning i avlastningsbolig
 • Timeavlastning i eller utenfor hjemmet
 • Barnebolig

Kommunen vil i dialog med deg som søker se på hvilke behov du og familien har, slik at dere får et best mulig avlastningstilbud.

Hvem har rett på avlastning?
Du kan få avlastning om du er pårørende til en person med store pleie- og omsorgsbehov,
og dette gir deg et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Noe av det kommunen legger vekt på er:

 • antall timer per måned med omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er særlig fysisk eller psykisk belastende
 • om omsorgsarbeidet pågår om natten eller gir avbrudd i nattesøvnen

Les mer om avlastning på Helsenorge.no.

Pris

Noen avlastningstilbud er gratis, mens andre har en egenandel.

Om søknadsprosessen

Slik søker du
Ta kontakt med forvaltningsenheten der du bor for å få hjelp til å søke om tjenesten. 

Søknader som gjelder Psykisk helse skal sendes til: Forvaltningsenhet psykisk helse

Både pårørende og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning. 

Saksbehandling
Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker. 

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Klagemulighet

Klage
Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du kan kontakte kommunen hvis du trenger veiledning. Om kommunen ikke tar hensyn til klagen din, sendes saken videre til Fylkesmannen som tar en avgjørelse.

Bergen kommune har et eget byombud. Her kan du få råd og veiledning om du mener at kommunen har gjort feil eller urett mot deg.

Pasient- og brukerombudet kan også hjelpe deg.

Lover og retningslinjer

Lover og retningslinjer
Avlastning er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven.
Se blant annet Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8. 

Lover

Forskrifter