Gå tilbake til:
Du er her:

BPA

Har du nedsatt funksjonsevne og et omfattende behov for praktisk og personlig hjelp i hverdagen? Da kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere helse- og omsorgstjenester på. BPA er lagt opp slik at du selv eller en nærstående person (pårørende eller verge) er arbeidsleder.  
Dette betyr at du har ansvar for å ansette, lære opp og organisere assistentene og arbeidet de gjør.
BPA kan dermed gi deg større frihet til å bestemme hvem som skal hjelpe deg, hvordan hjelpen skal gis og når den skal gis. Målet er at du skal kunne leve et aktivt og selvstendig liv, på tross av din funksjonsnedsettelse. 

Hvem kan få BPA
Følgende krav må være oppfylt for å søke om BPA:

- Du selv eller en nærstående person må kunne ta arbeidslederrollen
- Du må være under 67 år
- Du må ha tildelt mer enn 25 timer praktisk bistand pr. uke
- Du må ha behov for tjenester i mer enn to år

Foreldre til barn med store funksjonsnedsettelser kan også ha rett til BPA.

Retten til BPA gjelder ikke:

  • tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede
  • nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester
  • hjelp og bistand i skole og arbeid. 

Det er NAV sitt ansvar å tilby støtte i forbindelse med arbeid og utdanning.

Det er ofte en fordel å samordne ulike tjenester. Kommunen vil så langt det er mulig sikre fleksibilitet og helhet i det offentlige tjenestetilbudet.

BPA - arbeidsgiveransvar
Om du får tildelt BPA kan du velge hvem som skal ha arbeidsgiveransvar for assistentene: Bergen kommune eller private leverandører som er godkjent av kommunen. Se oversikt over leverandører her.

Kommunens ansvar  
Kommunen har det overordnede ansvaret for at BPA-tjenestene er forsvarlige og at regelverket overholdes. Om BPA av ulike grunner ikke fungerer, vil du få andre nødvendige helse -og omsorgstjenester fra kommunen.

BPA på reise
I utgangspunktet har du kun rett på helse- og omsorgstjenester når du oppholder deg i kommunen. Bergen kommune har likevel bestemt at brukere av BPA får beholde ordningen ved fravær i inntil 5 uker per kalenderår. 

Pris

Pris
Du må betale egenandel for delen av tjenesten som gjelder husholdningsoppgaver (praktisk bistand husholdning). 
Se oversikt over gjeldende satser under.

Om søknadsprosessen

Slik søker du
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om BPA. Om du får hjelp av andre, må du legge ved en skriftlig fullmakt.

Søknad sendes forvaltningsenheten  i bydelen din:

Søknader som gjelder Psykisk helse sendes til: Forvaltningsenhet psykisk helse

Saksbehandling
Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Klagemulighet

Klage
Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du kan kontakte kommunen hvis du trenger veiledning. Om kommunen ikke tar hensyn til klagen din, sendes saken videre til Fylkesmannen som tar en avgjørelse.

Bergen kommune har et eget byombud. Her kan du få råd og veiledning om du mener at kommunen har gjort feil eller urett mot deg.

Pasient- og brukerombudet kan også hjelpe deg.

Lover og retningslinjer

BPA er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet:

  • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8
  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d

Lover