Gå tilbake til:
Du er her:

Dagsenter er et tilbud til utviklingshemmede som kan ha behov for: 

  • å komme ut av en isolert tilværelse hjemme
  • aktivisering og rehabilitering
  • avlastning for pårørende

Det er en målsetning at alle utviklingshemmede skal ha et dagtilbud utenfor sin egen bolig.  Plass på dagsenter tildeles utviklingshemmede som ikke har andre aktivitetstilbud (som for eksempel videregående skole eller arbeid).

Dagsentertjenesten i Bergen kommuniserer også med brukere via helsenorge.no

Pris

Tjenesten er gratis. Det må betales egenandel for transport.

Kriterier og vilkår

Du bor hjemme og har ikke andre tilbud.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Søknad sendes til

Søknas om plass på dagsenter sendes til forvaltningsenheten i det distriktet der du bor

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Lover og retningslinjer

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Lover

Forskrifter