Gå tilbake til:
Du er her:

Om du har utviklingshemming og er over 18 år, kan du søke kommunen om et tilrettelagt botilbud.

Bergen kommune tildeler boliger til mennesker med utviklingshemming. Boligen skal ha trygge og forutsigbare rammer som bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap. Som beboer skal du ha mulighet for selvråderett og innflytelse på eget liv.

Noen boliger har bemanning hele eller deler av døgnet. Et bofellesskap består av flere leiligheter og har vanligvis et rom til bruk for aktiviteter.

Om du får tildelt bolig, søker du om nødvendige helsetjenester ut fra hvilke behov du har.

For å få tilrettelagt bolig må du ha ha en utviklingshemming og være over 18 år. Er du utviklingshemmet og bor i en privat leilighet, kan du søke om hjemmetjenester ut fra hvilke behov du har. 

Pris

Hvis du bor i en kommunal bolig, blir det inngått en leieavtale med Etat for boligforvaltning til vanlig markedspris. Du kan søke om bostøtte.

Informasjon om bostøtte

Om du får praktisk bistand/hjemmehjelp, må du betale etter vanlige kommunale satser.

Om søknadsprosessen

Slik søker du
Søknad om tilrettelagt bolig sendes forvaltningsenheten i området du bor på søknadstidspunktet.

Du bruker samme søknadsskjema om du vil søke om andre pleie- og omsorgstjenester.

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt.

Om søknaden din blir godkjent, settes du på en venteliste. Tildeling skjer ut fra en behovsvurdering.

Lover og retningslinjer

Lover og retningslinjer
Kommunen skal ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.

Bestemmelsen i § 3-7 gir ikke en rettighet bolig. Det betyr at muligheten til å få tildelt bolig avhenger av om det er ledige boliger som passer ditt behov, og om du blir prioritert til å få en ledig bolig blant andre som har søkt.

Forvaltningsloven gjelder for behandlingen av søknaden din. Det betyr blant annet at du skal få svar i form av et enkeltvedtak, og at vedtaket kan påklages. 

Lover