Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunal bostøtte er en støtteordning for deg som har lav inntekt, høye boutgifter og bor i en kommunal bolig eller i en bolig som er tildelt av Boligetaten.

Det forutsettes at husstanden har utnyttet sitt inntektspotensial. Studenter må søke studielån/stipend,

Er du selvstendig næringsdrivende forutsettes det at husstanden er selvforsørget.

Kommunal bostøtte er behovsprøvd. Det betyr at det er opplysninger om inntekt, formue, husleie og størrelse på husstanden som danner grunnlaget for et vedtak om bostøtte.

Les mer om dette under Kriterier og vilkår.

Husbanken har også en statlig bostøtteordning du kan søke på. Boligetaten i kommunen samordner den kommunale bostøtten med den statlig bostøtten fra Husbanken. Du søker derfor om kommunal og statlig bostøtte på samme skjema.

Dersom du ikke bor i en kommunalt tildelt bolig, kan du likevel søke om statlig bostøtte fra Husbanken.

Under fanen Om søknadsprosessen, finner du informasjon om saksbehandlingen i kommunen og hva du plikter å følge opp dersom du mottar bostøtte.

Hjelp og veileding til søknad

På denne siden finner du også veiledereren i pdf-format, hvis du ønsker å ta utskrift. 

Har du ytterligere behov for hjelp til å søke, ta kontakt med Boligetaten. Ved henvendelse til Boligetaten kan du også få skjema i papirformat, for manuell utfylling.

Kriterier og vilkår

Opplysninger i søknaden

Siden kommunal bostøtte er behovsprøvd, er det størrelsen på inntekt, formue, husstand og husleie som danner grunnlaget for et vedtak.

Inntekt: Alle pensjoner, både offentlige og private, arbeidsinntekter, studielån, stipend, kontantstøtte og engangsstønad ved fødsel regnes som inntekt. Årsinntekten din finner du ved å gange brutto månedsinntekt med 12.

Formue: Det beregnes et formuetillegg når formuen er over 50 000 kroner (enslige) og over 75 000 (par). Formuetillegget utgjør 10 % + (0,7% pr 1000 kr) av formue over grensen.

Boligetaten beregner hva du skal betale i egenandel ved å legge sammen årsinntekt og formuetillegg.

Beregningsgrunnlag  
0-1,5 G  18%
1,5-2 G  20%
2-2,5 G  22%
2,5-3 G  24%
3-3,5 G  25%
3,5 G-    28%

G= Folketrygdens grunnbeløp.

Bostøtten samordnes med Husbanken
Søker du kommunal bostøtte, søker du også automatisk om bostøtte fra Husbanken.

Den kommunale bostøtten motregnes en eventuell bostøtte fra Husbanken. Kommunal bostøtte gis som fradrag i husleie, mens bostøtte fra Husbanken betales ut etterskuddsvis. Blir resultatet feil, enten du mottaker får for mye eller for lite, vil Boligetaten utbetale det overskytende eller trekke inn beløpet så raskt som mulig.
Det kan søkes om statlig bostøtte uten at man søker om kommunal bostøtte.

Om søknadsprosessen

Søknaden kan fylles ut elektronisk, du finner skjemaet over eller under Boligetaten/ Tjenester og Skjema. Husk å dokumentere inntekt og andre forhold som har betydning for søknaden. Trenger du hjelp til å søke kan du henvende deg på vårt kontor i Domkirkegaten eller på kommunens kundesenterer i Kaigaten 4.

Søknad sendes til

Boligetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandling

Boligetaten registrerer først at søknaden din er mottatt. Deretter videresendes den til din saksbehandler, som vil vurdere om søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger. Dersom det mangler opplysninger eller dokumentasjon som er nødvendig for at søknaden din kan behandles, vil du bli kontaktet.

Saksbehandlingstid
Søknader behandles fortløpende og tar vanligvis mellom to og fire uker.

Informasjon om vedtak
Når søknaden din er behandlet, blir det gjort et vedtak. Du vil motta et vedtaksbrev med informasjon om hvor lenge vedtaket gjelder, beløp, egenandel, og på hvilket grunnlag vedtaket er gjort. I tillegg vil du bli informert om dine muligheter til å klage på vedtaket.

Det gjøres vanligvis vedtak for ett år av gangen. Hvis inntektssituasjonen din er usikker, kan vedtaksperioden bli kortere.

 Kontrollér opplysningene
Det er viktig at du kontrollerer at alle opplysninger er korrekte, og gir tilbakemelding hvis du oppdager feil.

Meld fra om endringer
Hvis det skulle skje noen endringer som gjør at grunnlaget for beregningen av bostøtte endres, har du plikt til å melde fra til din saksbehandler i Boligetaten umiddelbart. Det kan være endringer i inntekt, formue eller størrelsen på husstanden. Er du i tvil, ta kontakt.

Dersom Boligetaten i ettertid blir kjent med at det har skjedd endringer som kan påvirke grunnlaget for bostøtten, vil det gjøres et nytt vedtak som går tilbake til den datoen endringen skjedde. Det betyr at du risikerer å måtte betale tilbake differansen mellom gammel bostøtte og ny bostøtte.

Endring i husleie
Dette vil vanligvis ikke føre til endringer i den egenandelen du betaler. I stedet vil Boligetaten gjøre et nytt vedtak og øke bostøtten, uten at du trenger å søke på nytt. Hvis egenandelen blir endret, får du tilsendt et nytt vedtak før endringer skjer. 

Klagemulighet

Klage på vedtaket
Du har rett til å klage på vedtaket. Det gjør du ved å sende en skriftlig klage til Boligetaten (se adresse over). Klagen skal være undertegnet og begrunnet.

Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir den sendt videre til klagenemnden for endelig behandling.

Klagefrist: Innen tre uker etter at du har mottatt vedtaksbrevet. Klagen kan bli avvist om den kommer inn etter fristens utløp. Dersom det er spesielle grunner til det, kan du søke om forlenget klagefrist. I så fall må du opplyse om årsaken til at du søker forlenget frist.

Lover og retningslinjer

Bystyret fattet i sak 13/95 vedtak om gjennomføring av en ny husleie-og bostøtteordning for kommunens ordinære utleieboliger. Regelverket er senere justert i bystyresak 147/97, sak 99/98 og i sak 419/01. I Bystyresak 440/00 utvides ordningen til å omfatte beboere i trygde-og serviceboliger og psykisk utviklingshemmede. Justeringer av retningslinjene ble senest foretatt i bystyresak 279/17.

Retningslinjer

Har du spørsmål?

Kontakt Boligetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Domkirkegaten 6A - Vi holder åpent fra 09:00 til 14:30.
Mandager åpent fra kl. 09:30.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 14:30.

Relatert informasjon

Beslektede tjenester