Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunal bolig

Bergen kommune har ca 3400 ordinære kommunale utleieboliger som leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene er av ulik størrelse og ligger i forskjellige bydeler.

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg en bolig på grunn av dårlig økonomi, og/eller nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer.

Hvert år er det flere som søker og blir innvilget en kommunal utleiebolig, enn antallet ledige boliger. Det innebærer at det kan være svært lang ventetid på en kommunal utleiebolig.

Kriterier og vilkår

Søker må være fylt 18 år og uten tidligere misligholdte låneforpliktelser, uoppgjorte husleierestanser eller krav om tilbakebetaling av bostøtte til kommunen. Tidligere brudd på leiekontrakt som førte til utkastelse, vil medføre karantenetid på inntil 1 år.

I tillegg må følgende kriterier oppfylles:

Søker må ha bodd i Bergen det siste året i henhold til folkeregisteret.

Søker må være uten egnet bolig:

  • Bo midlertidig hos andre, på hospits, i institusjon eller lignende
  • Bo på tidsbegrenset leiekontrakt uten rett til fornyelse, og det er mindre enn 6 måneder igjen av leietiden
  • Boligen er klart uegnet på grunn av helse eller familiesituasjon.

Utenlandske statsborgere må være innvilget asyl/opphold på humanitært grunnlag eller gitt varig oppholdsrett.

Det gjelder også en øvre inntektsgrense.  Inntektsgrenser basert på brutto årsinntekt, og reguleres i takt med endringer i Folketrygdens grunnbeløp (G).I mai 2016 er G = kr. 92 576

  • Husstander med  1 person:   3,5 * G
  • Husstander med 2 personer: 4,0 * G
  • Husstander med 3 personer: 4,5 * G
  • Husstander med 4 personer: 5,0 * G

 

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

Boligetaten
Postboks 7700
5020 Bergen
 

Saksbehandling

Dersom Boligetaten vurderer at du er i målgruppen for kommunal bolig, vil du bli innkalt til en samtale med saksbehandler.

Blir søknaden innvilget, kommer du på venteliste til kommunal bolig. Du vil få tildelt et kønummer. I løpet av ventetiden må søknaden fornyes hver 6 mnd, det vil si at du må sende inn en bekreftelse på at du fremdeles ønsker en kommunal utleiebolig (Skjema nr.2), og at vilkårene for å få tildelt en kommunal bolig fremdeles er til stede.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Har du spørsmål?

Kontakt Boligetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Domkirkegaten 6A - Vi holder åpent fra 09:00 til 14:30.
Mandager åpent fra kl. 09:30.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 14:30.