Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen skal finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer å skaffe dette selv.
Er du akutt bostedsløs og ikke selv klarer å finne et sted å bo, må du ta kontakt med NAV for å søke om midlertidig botilbud.

Kommunen kan skaffe ulike typer midlertidige botilbud, blant annet:

  • Midlertidig botilbud med døgntilsyn
  • Midlertidig botilbud uten døgntilsyn

Kommunen har også akuttovernatting for bostedsløse. Akuttovernatting tildeles ved personlig fremmøte.

Kommunen skal også bidra til at de som trenger det får hjelp til å skaffe seg en varig bolig.

Du må ta kontakt med ditt lokale NAV-kontoret for å søke midlertidig botilbud. Du må også fylle ut søknadsskjema. 

Pris

Dersom du har inntekt, må du betale deler av oppholdsutgiften selv.

Kriterier og vilkår

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Du har rett til denne tjenesten dersom du på egen hånd har forsøkt å skaffe deg et botilbud uten å ha lykkes.

Rettigheten til midlertidig botilbud er hjemlet i sosialtjenesteloven §27.  Sosialtjenesten vil prøve å ta hensyn til dine ønsker om type midlertidig bolig.

Om søknadsprosessen

Kontakt NAV sosialtjeneste

Hvis du ikke har kontakt med NAV sosialtjenesten i Bergen fra før og er uten bolig, ta kontakt med nærmeste NAV kontor.

Lenke til søknadsskjema finner du under Økonomisk sosialhjelp.

Saksbehandlingstid

NAV-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Klagemulighet

Hvis NAV gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til NAV. Opprettholder NAV sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og retningslinjer

Denne tjenesten er lovpålagt.

Kommunen er pliktig til å fremskaffe et midlertidig botilbud. Akuttovernatting for mennesker med rusmiddelproblem er et tilbud Bergen kommune yter i tillegg til de lovpålagte tjenestene.

Lover

Retningslinjer

Relatert informasjon