Gå tilbake til:
Du er her:

Tildelingen av kommunale utleieboliger er behovsprøvet og leietaker har ikke adgang til å fremleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til boligen til andre uten samtykke fra kommunen/Etat for boligforvaltning.

Leietaker kan fremleie med godkjenning fra kommunen ved midlertidig fravær på grunn av arbeid, utdanning, militærtjeneste , sykdom eller andre tungtveiende grunner. Dokumentasjon er påkrevd.

Er leieavtalen inngått for en bestemt tid, kan leietaker søke om framleie for resten av leietiden.

Mister adgang til bostøtte
Det gies ikke adgang til å søke bostøtte i fremleieperioden - verken for leietaker eller fremleietaker. De leietakere som har bostøttevedtak får dette automatisk stoppet.
Husleieblanketter på full markedsleie vil bli utstedt på leietakers navn. Leietaker må selv påse at leieblanketter blir betalt av fremleietaker etter avtale.

Kriterier og vilkår

Midlertidig fravær fra kommunal bolig på grunn av arbeid, utdanning, militærtjeneste , sykdom eller andre tungtveiende grunner.

Lover og retningslinjer

Fremleie innebærer at Etat for boligforvaltning (EBF) tillater Dem å låne bort leiligheten i en avgrenset periode, i den hensikt å returnere til boligen innen søkeperiodens utløp.

De står i fremleieperioden fremdeles som leietaker og innehar det fulle juridiske ansvaret for at leieforholder i Deres fravær fungerer i henhold til leiekontraktens bestemmelser og husleieloven ellers.

Det er viktig å sette seg inn i følgende:
1. De er ansvarlig for at husleien betales til EBF.
Det blir avkrevd full markedsleie i  fremleieperioden.
All form for bostøtte frafalles i og med at man selv ikke bebor leiligheten.

2. De innehar det fulle ansvaret for at fremleietaker og dennes husstand og omgangskrets opprettholder alminnelig ro og orden og tar del i de fellesplikter som gjelder i Deres fravær.

3. EBF forholder seg primært til Dem og sender kopi av relevant informasjon til fremleietaker. De må påse at all post blir sendt videre slik at De gjøres kjent med innhold. Ved mislighold
må De påse at forholdene retter seg i henhold til de krav som fremsettes i brev.

4. Vi anbefaler Dem å sette opp en fremleieavtale, som er slik utformet slik at det ikke hersker
tvil mellom Dem og fremleietaker hva som gjelder for den perioden De stiller leilighet med
innbo til disposisjon for andre.

5. Det er ikke lov å overføre leieforholdet til andre. Fremleietaker gies ikke adgang til å søke
om å overta leieforholdet ved senere anledning.
Fremleieforholdet opphører automatisk ved fremleieperiodens utløp.

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for boligforvaltning

Vis i kart

Besøksadresse:
Kaigaten 4 (NB! Inngang fra Peter Motzfeldts gate) - Vi holder åpent fra 09:00 til 14:00.
Torsdag åpent til 15. Tekniske henv. kl. 12.30-14. Akutt vakttlf. utenfor kontortid: 915 48 222

Telefonen betjenes fra 08:00 til 14:30.

Beslektede tjenester