Gå tilbake til:
Du er her:

Botilbud for personer med psykiske lidelser

Etat for psykisk helse og rustjenester har rundt 350  plasser i ulike tilrettelagte botilbud. Botilbudene har varierende grad av tjenesteyting for personer med alvorlige og langvarige psykiske lidelser.

Pris

Husleien varierer fra bolig til bolig.  Det kan søkes bostøtte.

For bosentra og enheter i sykehjem betales etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Egenandelen dekker blant annet  husleie, mat, medisiner, legetjenester og tjenester i botilbudet.

Kriterier og vilkår

Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler.

Søkere må være diagnostisert av den psykiatriske spesialisthelsetjenesten og den medisinske og sosiale situasjonen må være kartlagt. Den første behandlingsfasen skal være gjennomført før søknad fremmes. Det må være grunn til å tro at lidelsen vil være langvarig og at botilbudet vil være nødvendig for å mestre det å bo selvstendig. 

Det etableres husleieavtale etter Husleielovens §11-1 "Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet". Søker må være villig til å inngå individuell avtale om hjelp og forplikte seg til den.

For bosentra og enheter i sykehjem gjøres vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven og betales etter Vederlagsforskriften for opphold i institusjon.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsfrist

Ved ledighet tildeles nye boliger gjennom et bydekkende prioriteringsutvalg.

Søknad sendes til

Psykisk helse og Rustjenester, Forvaltningsenhet, 
Møllendalsveien 1A
5009 Bergen

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og retningslinjer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Lover

Forskrifter