Gå tilbake til:
Du er her:

Er du over 65 år og har en funksjonssvikt som gjør det vanskelig å bo i vanlig bolig, kan du søke om omsorgsbolig

Kommunale omsorgsboliger er tilrettelagt for deg som er bevegelseshemmet. I boligene kan du jevnlig delta på sosiale aktiviteter.

En omsorgsbolig regnes som eget hjem, og du må derfor betale husleie som i et vanlig leieforhold.

Trenger du helse- og omsorgstjenester, kan du søke om dette på samme måte som andre som bor i eget hjem.

Hvilke boliger finnes
Bergen kommune har nærmere 30 leilighetsbygg med rundt 800 boliger av ulike størrelser. Etat for boligforvaltning har oversikt over disse.

Om du har store hjelpebehov, kan du søke om plass ved et Omsorg Pluss-anlegg. Dette er boliger med døgnbemanning, ulike aktiviteter og tilbud om måltider.
Se oversikt over Omsorg Pluss-boligene.

Pris

Pris
Etat for boligforvaltning fastsetter husleien ut fra boligens standard, størrelse og alminnelig leiepris i området. Når du får tildelt bolig, blir det inngått en ordinær leieavtale med kommunen.

Har du spørsmål om husleie, ta kontakt med Etat for boligforvaltning på telefon 55 56 56 00 eller e-post: boligforvaltning@bergen.kommune.no 

Du kan søke om bostøtte etter alminnelige regler. Les mer om bostøtte.

Om søknadsprosessen

Slik søker du
Kontakt forvaltningsenheten eller hjemmesykepleien i bydelen for å få informasjon eller hjelp til å søke om omsorgsbolig. Du kan også få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk at du da må legge ved en fullmakt.

Søknaden sendes din forvaltningsenhet:

Blir søknaden din innvilget, får du inntil to tilbud om bolig. 

Saksbehandling
Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Klagemulighet

Klage
Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du kan kontakte kommunen hvis du trenger veiledning. Om kommunen ikke tar hensyn til klagen din, sendes saken videre til Fylkesmannen som tar en avgjørelse.

Bergen kommune har et eget byombud. Her kan du få råd og veiledning om du mener at kommunen har gjort feil eller urett mot deg.

Pasient- og brukerombudet kan også hjelpe deg.

Lover og retningslinjer

Lover og regler
Tjenesten er ikke lovpålagt. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. 

Lover

Forskrifter