Gå tilbake til:
Du er her:

Trygdeboliger  er ment å avhjelpe mennesker som ikke har egnet bolig og som fordi de er trygdet, ikke har økonomi til å kjøpe eller leie på det åpne markedet.

Målgruppen er alders- eller uføretrygdede personer som ikke er i stand til (økonomisk og praktisk) å skaffe seg bolig på egenhånd.

Bergen kommune har ca 550 trygdeboliger  i egne boligkomplekser og i private borettslag for alders- og uføretrygdede.  

En trygdebolig er leietakers eget hjem.  Det følger ingen tjeneste til boligen.  Mennesker som trenger hjemmetjenester må søke om slike på lik linje med andre hjemmeboende.

Pris

Når man har fått tildelt trygdebolig, inngås det leieavtale med Etat for boligforvaltning.  Leieprisen vil være avhengig av standard og størrelse på leiligheten.

Det kan søkes om bostøtte.
Informasjon om bostøtte

Kriterier og vilkår

Den som tildeles bolig, må ha et dokumentert behov for trygdeleilighet og ikke selv kunne forventes til å ha ressurser eller mulighet til å skaffe seg egen bolig.

Om søknadsprosessen

Tildeling av trygdebolig skjer etter søknad via forvaltningsenheten i det distriktet der du bor:

Søknaden må vedlegges nødvedig dokumentasjon.  Forvaltningsenheten kan gi mer informasjon om hvilken dokumentasjon som kreves for at søknaden skal bli behandlet.

Saksbehandling

Dersom en får tildelt rett til bolig, blir en satt på uprioritert venteliste frem til det blir ledig bolig.  Ved ledighet vil alle på ventelisten bli vurdert opp mot hvem som har det største behovet på det tidspunkt ledighet oppstår.

Saksbehandlingstid

Du skal ha ha melding om vedtak eller om  når vedtak vil bli fattet innen tre uker etter at kommunen har mottatt din søknad.

Klagemulighet

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.  Klage behandles derfor av det kommunale klagenemnden.  Klage sendes til den forvaltningsenheten som har fattet vedtaket.  Dersom enheten opprettholder vedtaket sitt, er det de som sender klagen videre til klagenemnda

Lover og retningslinjer

Tildeling av trygdepbolig er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

Beslektede tjenester