Gå tilbake til:
Du er her:

Sykehjemsmedisin

Alle alders- og sykehjem i Bergen har leger tilknyttet institusjonen. Legens oppgave er å gi en systematisk oppfølging av den medisinske behandlingen og ta beslutning i spørsmål vedrørende utredning og behandling av pasienter. Legen skal også vurdere pasientens samtykkekompetanse, evne til å disponere egne kontantytelser og eventuelt behov for hjelpeverge.

Legene på institusjonen skriver ut hvilke medisiner pasientene skal ha.Sykepleierne har ansvar for å hente ut medisinene og dosere disse. Ansatte som deler ut medisinene skal ha fått opplæring i legemiddelhåndtering, og dette er noe som vektlegges ved sykehjemmene i Bergen. Helsefagarbeidere og ufaglærte som skal dele ut medisin blir godkjent til dette etter undervisning, teoretisk prøve og en praktisk vurdering av deres egnethet.

Leger kan ha ansvar for flere institusjoner eller de kan ha en mindre stillingsbrøk som lege på alders- og sykehjem ved siden av annen legepraksis. Legene er tilstede på de ulike institusjonene til faste tidspunkter. Nye pasienter skal ha legetilsyn den første dag legen er tilstede ved institusjonen etter at pasienten ankom. Deretter følger legen pasienten opp etter behov.

Tjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår

Legedekningen ved sykehjemmene er differensiert etter forventede forskjeller i behovet for pasienter på korttidsavdelinger, langtidsavdelinger, rehabiliteringsavdelinger og palliative avdelinger.

Om søknadsprosessen

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke har mottatt nødvendig helsehjelp fra kommunen eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Kommunen vil kunne gi deg veiledning, eller du kan kontakte Pasient- og brukerombudet i Hordaland.

Klagen kan sendes til Helsetilsynet i Hordaland eller til den instans i kommunen som har behandlet saken. Det anbefales at klagen sendes først til kommunen slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå. Dersom kommunen er uenig i din vurdering, videresendes klagen til Helsetilsynet.

Klager eller tilbakemeldinger på tjenesten rettes til institusjonssjef ved den aktuelle institusjonen.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.