Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Det skilles mellom ulike typer korttidsopphold:

  • Rehabilitering

  • Behandling/utredning

  • Avlastning

  • Annet

Det er korttidsplasser ved en rekke av sykehjemmene i Bergen.

Storetveit sykehjem har 27 plasser ved en mottaksavdeling som tar imot pasienter som utskrives fra sykehus og har behov for videre behandling eller vurdering på sykehjem. Oppholdstid på mottaksavdelingen er 1-3 dager.

Fyllingsdalen sykehjem har døgnplasser som er særskilt tilrettelagt for personer med demenssykdom. Her er plasser i forsterkede skjermede enheter, plasser for observasjon og plasser for yngre personer med demenssykdom. Varigheten på oppholdet her vil variere utfra den enkeltes behov for tilrettelagt tilbud i en periode.  

Bergen kommune har 109 rehabiliterings-plasser fordelt på sykehjem i bydelene Arna, Åsane, Bergenhus, Årstad, Fyllingsdalen og Fana.

Pris

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknad sendes til

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Dersom du godkjennes for tildeling av institusjonsplass, vil du bli tildelt plass der det er ledig. Ved flere ledige plasser prøver forvaltningen å tilby plass der du helst vil ha. Noen typer institusjonsplasser er spesialiserte og finnes kun på en eller få institusjoner, og dersom du trenger en slik plass kan det være at institusjonen ikke er i nærheten av der du bor i dag.

Plass tildeles til den som til enhver tid har størst behov og der hvor det er ledig plass. Kommer du på en institusjon som du ikke ønsker å bo på, kan du søke deg til en annen institusjon etter hvert. Har du ønsker om dette, kan du opplyse om dette allerede i søknaden. Ellers kan du når som helst senere søke om bytte av institusjon. Personell på det stedet du bor vil være behjelpelig med å søke.

Før et langtidsopphold på en institusjon tildeles, skal det først være prøvd med korttidsopphold. Dersom det viser seg at du ikke kan reise hjem etter et korttidsopphold, bestreber vi oss på at du ikke skal trenge å flytte før det blir en ledig langtidsplass. Er du på rehabiliteringsopphold og det viser seg at de mål som er satt for oppholdet allikevel ikke kan nås, må du påregne å flytte til en vanlig korttidsseng i påvente av langtidsplass.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.