Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tildeler boliger til mennesker med utviklingshemming. I enkelte boliger er det tilknyttet stedlig bemanning hele døgnet, eller deler av døgnet.

Alle som tildeles en bolig søker om nødvendige helse og omsorgstjenester, og får vedtak om dette basert på individuell søknad. 

Bofellesskap består av flere leiligheter, som regel knyttet til et fellesrom, som beboerne kan benytte til fellesaktiviteter.

Beboerne skal gis mulighet til selvråderett og innflytelse på eget liv. Boligene skal ha trygge og forutsigbare rammer som bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap.

Pris

I de tilfeller man bor i kommunale boliger, inngås det leieavtale med Bergen bolig og byggfornyelse til vanlig markedspris. Det kan søkes om bostøtte.
Informasjon om bostøtte

Dersom man innvilges praktisk bistand/hjemmehjelp, betales disse etter vanlige kommunale satser.

Kriterier og vilkår

For å få plass i de tilrettelagte boligene er det et krav at man har en diagnose som utviklingshemmet og at man er over 18 år.

Utviklingshemmede som bor i private leiligheter kan søke om hjemmetjenester tilpasset sitt funksjonsnivå.

Om søknadsprosessen

Søknad om tilrettelagt bolig sendes forvaltningsenheten i det området der den utviklingshemmede bor på søknadstidspunktet.

Det samme skjema benyttes dersom en vil søke om andre pleie og omsorgstjenester.

Søknad sendes til

Saksbehandling

Dersom en blir godkjent, vil en bli satt på venteliste. Tildeling skjer ut fra en behovsvurdering.

Klagemulighet

Å få en tilrettelagt bolig er ikke en lovpålagt tjeneste.